En kommun fri från våld

Nu startar det våldsförebyggande projektet ”En kommun fri från våld” upp i Väsby. Målet med projektet är att utveckla en modell för våldsförebyggande arbete med barn och unga i kommunen. Bland annat fokuserar projektet på att tidigt identifiera våldsyttringar och på att få barn och unga att känna kraften i att göra saker tillsammans och … Läs mer

Stor satsning på skol- och förskoleplatser

nyskola

Både permanenta och temporära platser i förskolan och grundskolan planeras fram till 2020 och flera nya platser redan i höst i förskola. Bland annat kommer en ny grundskola och förskola norr om Vilundaparken att ska stå klar år 2020. Totalt kommer över 1 000 fler barn och elever kunna erbjudas platser i kommunen.

Redan under 2016 och 2017 kommer nya förskoleplatser skapas bland annat i paviljonger för det akuta behovs som finns redan nu. På flera platser runt om i kommunen byggs förskolor ut och det planeras också för flera nya förskolor och en ny grundskola.

– Väsby växer och vi bygger fler nya bostäder än någonsin tidigare. Därför skapar vi över 1 000 nya platser de närmaste åren. I och med detta fortsätter vi också vår satsning på mindre barngrupper, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden.

Både i det nya området Eds Allé och i Fyrklövern kommer förskolor att byggas, samt i Odenslunda. Ett beslut kommer också att tas om en helt ny skola och förskola norr om Vilundaparken och söder om Smedsgärdstomten. Till hösten 2016 och under 2017 skapas mer tillfälliga lösningar för förskoleplatser då behovet idag är stort. Även kommunens grundskolor, kommer att utöka sina platser under 2017 för att successivt kunna ta emot ytterligare 500 elever.

– Vi planerar nu för en helt ny skola och förskola i området kring Vilundaparken. Med bra skolor skapar vi ett samhälle som ger goda förutsättningar för alla barn i Väsby, därför är detta en av våra viktigaste satsningar framöver, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information:
Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden, 073-910 45 54
Mathias Bohman, (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23

Elevhälsan stärks

elevhälsagp7lp18teajkkdrlr5lcCatharina Lebel har börjat som elevhälsochef i Upplands Väsby. Hennes uppdrag är att se till att alla elever på alla olika skolor har tillgång till en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa.

– Vi har sett ett tydligt behov av att stärka upp arbetet med elevhälsan. Satsningen på en chef för elevhälsan är ett mycket viktigt steg som ger ett starkare och mer fokuserat arbete med elevhälsofrågorna, säger Lars Valtersson (MP), utbildningsnämndens ordförande.

Catharina Lebel kommer att ansvara för frågor som rör barn i behov av särskilt stöd och ska arbeta med både fristående och kommunala utförare. Ansvaret kommer fortfarande att ligga på de olika skolorna. Tillsammans med förskole- och skolverksamheterna kommer Catharina Lebel att forma en elevhälsa som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. En viktig del är att ta fram rutiner som ska tydliggöra och underlätta för verksamheterna.

Mer pengar till skolan

20160321_204914

En ny ersättningsmodell träder i kraft i Väsbys skolor från och med den 1 juli i år. Likvärdighetensprincipen sätt i fokus genom att resurserna koncentreras dit behoven är som störst. Bakom förslaget står det blocköverskridande skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby.

Den nya ersättningsmodellen innebär höjd skolpeng och lokalersättning samt medför att ersättningarna till skolorna i Upplands Väsby kommun totalt sett ökar cirka 7,5 miljoner kronor 2016 jämfört med 2015, och med cirka 16 miljoner kronor 2017 jämfört med 2015. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 omfattas.

– Det är glädjande att vi i bred enighet kommit fram till en ersättningsmodell som kommer att gynna eleverna och deras lärande. Samtidigt gör vi en betydande satsning på hela 16 miljoner som möjliggör fler lärare där behovet är som störst, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i Utbildningsnämnden.

Nu gör vi utbildningen bättre för nyanlända

p70gcmouop9a79tvgz72

Nu inför vi en ny modell för mottagning och utformning av nyanlända elevers utbildning. Mottagningsverksamheten förstärks, studiehandledningen på modersmål utökas och alla elever från förskola till gymnasium omfattas av den nya modellen som införs 1 juli i år. Målet är att de elever som kommer till Väsby så snabbt som möjligt ska komma in i den ordinarie undervisningen, utifrån sina egna förutsättningar.

– Alla elever ska få bästa möjliga förutsättningar att nå sin högsta nivå. Det är kärnan i satsningen och en del i arbetet med att lyfta resultaten i skolan, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

En ny central språk- och mottagningsenhet som ska stötta nyanlända, deras vårdnadshavare och förskolor och skolor runt om i kommunen bildas. Ansvaret för utformningen av nyanländas utbildning tydliggörs när modersmålsenhet, språkcentra, språkenhet och mottagningsverksamhet samlas under ett tak. Här kommer en fördjupad kartläggning av elevens förkunskaper att göras, vilket skapar bättre förutsättningar för både elever och lärare.

Ett av delprojekten i Ett lärande Väsby har fokuserat på nyanlända och förslaget till den nya utbildningsmodellen har arbetats fram tillsammans med representanter från både kommunala och fristående utförare och andra aktörer. En effekt av den nya modellen är att den säkerställer så att alla nyanlända barn och elever möter personal med särskild utbildning i att möta unga som är nya i Sverige.

För mer info läs här:

Skolbesök på Högåsskolan i Knivsta

Högåsskolan

Igår besökte kommunalråden och nämndordföranden tillsammans med tjänstemän från kommunledningen Högåsskolan i Knivsta. Högåsskolan är en nybyggd skola som stod färdigbygd höstterminen 2015. Skolan är byggd att vara en F-6 skola med kapacitet för 400 elever fullt utbyggd men tog vid starten emot ca 245 elever från förskoleklass till årskurs 4 och kommer successivt växa till åk 6 år 2017.

Besök passivhus1
Skolan är byggd som Sveriges första passivhusskola, vilket innebär en energisparande och modern skola med egen uppvärmning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök passivhus
Tomas Lindgren, som har lett projektet med att bygga Sveriges första passivhusskola berättar om planeringen av skolan från ax till limpa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0411
Politiker och tjänstemän ser sig omkring på skolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0422
I bottenplan av skolan hittar vi idrottshallen.
IMG_0398
Tack Högåsskolan för ett inspirerande och trevligt besök.

 

 

 

 

 

 

 

Vi pratar trygghet med högstadieelever på Ung i Väsby

Ung Väsby

 

Ung i Väsby är ett forum där ungdomar får prata och politiker får lyssna. Temat för den trettonde upplagan av Ung i Väsby var trygghet.

Tillsammans med elever från Väsbys högstadier diskuterade vi hur Väsby kan göras till en ännu tryggare plats än vad den redan är. Många bra och kreativa förslag kläcktes, där de flesta handlade om fler fritidsgårdar och andra fritidsaktiviteter samt fler vuxna, fältassistenter, poliser och vakter ute på stan. Dessa idéer skall vi nu förvalta på bästa sätt.

Att ha en dialog och lyssna på ungdomarna om vad de tycker behöver göras för att öka tryggheten i skolan och på fritiden är viktigt för oss. Nu fick vi in 19 konkreta bra förslag som alla elever kan ta del av och rösta på via kommunens hemsida. Det ger oss ett bra underlag som vi kan föra in i det fortsatta trygghetsarbetet, säger Roland Storm, ordförande i Rådet för medborgardialog.

Alla kommunens partier var även representerade i en debatt där eleverna ställde politikerna till svars i frågor som bland annat rörde skolmiljö, skolmat, lärare och resurser.

Den här dagen är väldigt värdefull för oss. Det direkta mötet med våra skolungdomar ger oss information om deras behov. Det är viktigt att vi vuxna inte tror oss veta vad de unga behöver i alla lägen, det handlar mycket om respekt, säger Lars Valtersson, ordförande för Utbildningsnämnden.

 

 

Utbildningsnämndens ordförande besöker Grimstaskolan

lars och johnny

Ordförande för Utbildningsnämnden Lars Valtersson (Mp) besöker Grimstaskolan. En inspirerande dag då Lars får diskutera skolans utveckling med rektor, träffa lärare och besöka klasserna.

Rektor Johnny berättar om skolans starka värdegrund, den positiva kunskapsutvecklingen samt de utmaningar som skolan står inför.

Lärarna i fokus

Skolan har låg personalomsättning och hög frisknärvaro, ett tecken på att lärarna trivs. Alla som är tillsvidareanställda är behöriga lärare varav 6 förstelärare. På skolan arbetar även en rymdforskare! Lärarna arbetar aktivt med formativ bedömning och det kollegiala lärandet. Alla lärare har en deklaration med rektorn om den egna utvecklingen i klassrummet, detta för att nå ännu bättre resultat.

Elevernas resultat ökar

På tre år har elevernas resultat gått från 210 till 230, 92 % är behöriga till gymnasiet. Skolan deltar i både läslyft och mattelyft med ett starkt fokus på att alla ska i mål och nå sin fulla potential. Målen är tydliga, genom arbetet mot målen nås kunskap.

Nyanlända

Skolan har tagit emot nyanlända elever och arbetar efter de nya direktiven. Det är ett viktigt arbete som ger dessa barn en möjlighet att ta sig vidare till fortsatta studier och integreras snabbare i vårt samhälle.

Ersättningsmodellerna för skolan ses över

ers1Skolprojektet Ett lärande Väsby håller på och ser över ersättningsmodellerna ses över. En ny modell förslås träda i kraft 1 juli 2016.

Igår informerades utbildningsnämnden om förslaget till ny ersättningsmodell för F-9 där målsättningen är att främja likvärdigheten genom att koncentrera resurserna där behoven är som störst.

Den nya modellen innebär höjd skolpeng och lokalersättning samt medför att ersättningarna till skolorna i Upplands Väsby kommun totalt sett ökar cirka 7,5 miljoner kronor 2016 jämfört med 2015, och med cirka 16 miljoner kronor 2017 jämfört med 2015.

Bakom förslaget står Ett lärande Väsby och den projektgrupp som vid återkommande workshops arbetat fram förslaget tillsammans med rektorer och förskolechefer från fristående och kommunala verksamheter.

Bakgrund:

Ersättningsmodeller handlar om hur kommunens resurser fördelas och vilka ersättningsnivåer som ska gälla framåt. Flera av dagens modeller har varit i drift under många år och när skolprojektet startades 2014 blev det naturligt att ett av delprojekten skulle fokusera på just detta.

Ett lärande Väsby pågår fram ytterligare ett år, fram till 2017 och handlar om att skapa förutsättningar för positiv skolutveckling.  Målet är att alla elever i årskurs 9 ska vara godkända i alla ämnen.

En ny ersättningsmodell kan träda i kraft först efter att beslut tagits i Utbildningsnämnden (februari 2016) och i Kommunstyrelsen (mars 2016).

Förslaget i korthet:

  • Ingen skola får sänkt ersättning jämfört med 2015
  • Alla skolor får höjd lokalersättning
  • Alla skolor får höjd grundpeng
  • Beräkning av strukturbidrag baseras på Statistiska Centralbyråns riksmodell
  • Ökad differentiering av strukturtillägg för att fördela resurser till skolor som har elever i behov av mer stöd.
  • Höjningen i ersättningar inom ramen för den nya modellen är utöver uppräkningen om 1,1 % som ska gälla från 1 januari 2016
  • Målpeng tas bort och kompenseras med höjd lokalersättning
  • Nybyggnadspeng införs

En intervju med Magnus Hjort, delprojektledare för ersättningsmodeller kan du se här.

Förskolor i Väsby serverar barnen 50 % ekologisk mat

Annuar stalletRegnbågen, Stallet och Eds förskola i Upplands Väsby kommun uppfyller en 50 procentig KRAVcertifiering när det gäller inköp av livsmedel till sina verksamheter.  De tre förskolorna ingår i en så kallad KRAV-kedja och serverar sedan mars 2015 barnen 50 procent ekologisk mat till lunch.

  – Det här är inspirerande för oss alla. Nästa steg blir att vi bjuder in alla förskolors och skolors kockar till nätverksträffar. Det kollegiala lärandet är lika viktigt i köken som i klassrummen, säger Maria Tuvesson, ordförande i kommunens måltidsakademi, som besökt förskolan Stallet.

Förskolornas 50 procentiga krav-certifiering har godkänts av certifieringsorganet KIWA. Varje år kommer förskolorna att granskas av organet för att se om certifieringen fungerar och upprätthålls.

Anuar Mutlu är kock på förskolan Stallet och har varit drivande för att uppnå målet 50 procent ekologisk mat tillsammans med verksamhetschefen Caisa Eriksson. Han har arbetat inom restaurangbranschen i tjugo år och har märkt stor skillnad på hur mycket barnen äter beroende på vilka råvaror maten innehåller och på vilket sätt den tillagas.

 – Alla barn har rätt att äta krav- och ekolivsmedel. Maten smakar och doftar alltid godare utan konstiga bekämpningsmedel och tillsatser. Vi behöver även tänka på miljön, djuren och inte minst på böndernas situation världen över, säger Anuar.

De ekologiska inköpen som förskolan Stallet gör ryms inom ramen för den befintliga budgeten. För det första slängs det väldigt lite mat och för det andra krävs det en hel del disciplin och planering, menar Anuar som till exempel gör sina egna köttbullar och sin egen korv.

 – Köttbullarna behöver inte vara perfekt runda, det viktigaste är att de innehåller bra råvaror och smakar bra, säger Anuar