Fritidshemmens dag

Idag firar vi fritidshemmens dag.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritids uppdrag

Fritids utgår de från nationella målen och tar hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.

Kulturskolan en kreativ oas

En viktig del av Kommunalrådens arbete är att hålla sig à jour och få god förståelse för kommunens verksamheter. Den här veckan besöktes Kulturskolan som har gått från att vara en Musikskola till att erbjuda ett bredare kursutbud. Väsbys barn och ungdomar ges här möjlighet att lära sig att spela instrument, sjunga, skapa, spela teater och utföra nycirkus.

Vi mår bra av att konsumera och att vara delaktiga i kulturlivet. Kulturskolan erbjuder mer än 800 elever en härlig introduktion och har som mål att ge verktygen för eleverna att själva fortsätta sitt livslånga lärande.

Väsbys unga se hit!

 

Ungdomar i årskurs 6-9 bjuds in för fjortonde året i rad att påverka sin hemkommun. Temat för dagen är miljö och hållbarhet och ungdomar uppmuntras att påverka kommunens miljöarbete och kommunen i stort. Fyra områden inom miljötemat kommer särskilt att diskuteras under forumet:

• Konsumtion och mat • Avfall och återvinning • Natur • Samhällsplanering och trafik

Dagen innehöll också en demokratiworkshop och en speed-dejting där ungdomarna fick chansen att ställa frågor till kommunens politiker och tjänstepersoner

När vi träffade er den 15 februari på dialogforumet ”Ung i Väsby” som i år hade temat miljö slogs vi av den kunskap och det engagemang ni bär på. Vi vill tacka er för de många lysande idéer till vårt fortsatta miljöarbete som ni bidrog med. Kommunen behöver vara spjutspetsar för att kunna ligga kvar på den höga miljönivå som Väsby ligger på idag och då är era synpunkter mycket viktiga.

Vi fick med oss inspirerande förslag på hur vi kan få fler ungdomar att vara ute och njuta av våra parker och vår natur. Ni gav oss idéer på hur vi får fler att äta hållbart och hur vi kan resa och transportera oss utan att påverka klimatet negativt. Ni kom med geniala lösningar på hur vi kan återvinna mer material och hur vi ska arbeta för vi ska slänga mindre mat.

Vi känner den kraft som ni bär på i de livsavgörande miljöfrågorna. Vi ska arbeta för att ge er förutsättningar att delta med engagemang i kommunens fortsatta miljöarbete. Ni är vår framtid och en självklar del av de lösningar som vi tar fram för att möta de utmaningar som jorden står inför.

Tack, ni ger oss framtidstro

 

Förskola i Ekebo blir klar till hösten

 Den nya förskolan kommer att ge en stor ökning av antalet förskoleplatser centralt i Väsby där behovet för närvarande är som störst.

 – Väsby växer och det är bra att vi nu kan skapa fler förskoleplatser. Vi planerar att bygga många fler förskolor och skolor de närmaste åren, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden.

Behovet av förskoleplatser är just nu stort då kommunen växer snabbt i de centrala delarna av Upplands Väsby kommun. Kommunen har hamnat i en mycket ansträngd situation då man inte planerat och byggt förskolor och skolor i samma takt som bostäder. Detta har nuvarande majoritet ändrat på och har tagit fram en kraftfull plan samt prioriterat i budgeten för att möjliggöra nya förskolor och skolor.

Den västra delen av Ekeboskolan rivs och ersätts med en ny förskolepaviljong med 200 platser. Nuvarande verksamhet kan fortsätta parallellt med bygget och verksamheten i den nya förskolan beräknas kunna starta hösten 2017. Beslutet är helt i samklang med vår satsning på förbättrade lärmiljöer och goda utemiljöer..

 Ytterligare information om bygget av den nya förskolan och läget kring förskoleplatser kommer att publiceras på webbsidan under våren.

Upplands Väsby kommun prisas för sin satsning på skolledare.

Upplands Väsby kommun prisas av Sveriges Skolledarförbund för sin satsning på skolledare i de kommunala skolorna. 

– Jag är stolt över att vara en del av den positiva skolutvecklingen i Väsby. För att skapa en attraktiv skola där kompetenta lärare vill jobba krävs även att vi satsar på våra skolledare, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden i Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby har under senare år visat på en positiv skolutveckling. Kommunen belönas nu även för sin satsning på skolledare. Skolledarförbundets förbundsordförande Matz Nilsson överlämnade utmärkelsen för årets bästa kommun när det gäller skolledares löneutveckling i de kommunala skolorna.

Det senaste året har visat på en rad förbättringar i Väsbys skolor. I den senaste undersökningen från Sveriges Kommuner och Landsting klättrade Väsbys skolor hela 148 platser i rankingen över Sveriges kommuner. Undersökningar från Skolverket och Lärarförbundet under 2016 visade även på förbättrade skoresultat för årskurs 6 och 9, samt ett ökande antal elever med högskolebehörighet.

Väsby satsar på bättre skolmat och fin matsalsmiljö

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att 11 miljoner kronor ska gå till att bygga ett nytt tillagningskök i Väsby skola och att bygga om skolans matsal.

 Beslutet är ett led i en satsning på att höja kvalitén på skolmaten genom att prioritera att mat tillagas på plats av en kock som dagligen möter eleverna.

– Skolorna i Upplands Väsby har under senare år utvecklats på ett väldigt positivt sätt. Att höja kvalitén på skolmaten och att förbättra elevernas miljö gynnar både elevernas hälsa och deras möjlighet att vara fokuserade på lektionerna, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Genom att laga mat på plats så minskar svinnet och även transporterna och kan tack vare detta hålla kostnaderna nere.

­– Vi är mycket glada över att vi får till den här satsningen. Förbättrad kvalité på skolmåltiderna och en miljövänligare hantering av maten har under längre tid varit en prioriterad fråga för Upplands Väsby kommun, säger Maria Tuvesson (MP), ordförande för Upplands Väsby kommuns måltidsakademi.

Planerad start för driften av det nya köket är hösten 2018. Evakueringsbehovet och störningar för verksamheten minskar om sommarlovet utnyttjas för delar av byggproduktionstiden.

Tillsammans för ny skola i Vik

I måndags beslutade vi om 120 mkr till en ny skola i Vik. Skolan beräknas stå klar kring årsskiftet 2020/2021. Skolan är prioriterad och en viktig plats för våra barn. Vi är glada att vara med och utveckla Väsby för nästa generation!

Besök hos Breddenskolans elevhälsoteam

Kommunalråd Anders Rosén (V) träffade igår Breddenskolans elevhälsoteam för att prata om hur de arbetar med elevhälsa på skolan och vilka insatser som görs för att alla elever skall trivas och känna att de lyckas i skolan. Teamet består av skolans ledningsgrupp, skolsköterska och specialpedagoger och de träffas varje vecka för att stämma av sitt … Läs mer

Väsbys skolresultat går upp

?

Enligt en jämförelse av landets skolor från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hamnar skolorna i Upplands Väsby kommun på plats 95 bland Sveriges 290 kommuner. Resultatet innebär att skolorna i Väsby klättrar 148 platser i rankingen.

– För tre år sedan startade vi skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby och det är glädjande att vi nu lyckats vända resultaten i positiv riktning, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden i Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby kommun förbättrar sitt resultat kraftigt jämfört med föregående sammanställningar och rankingar. Totalt sett hamnar Upplands Väsby på plats 95 av 290 i rankingen, vilket placerar kommunen bland de 50 % av kommunerna som placerar sig i mitten. SKL:s jämförelse visar att Upplands Väsbys skolor går framåt på flera områden som ligger till grund för rankingen. Störst förbättring görs för det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9. Meritvärdet är en sammanräkning av de 17 bästa betygen i elevernas slutbetyg och där klättrar skolorna i Väsby från plats 129 till 69. SKL har även jämfört kommunernas resultat utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar och om dessa räknas in i resultatet placerar sig Upplands Väsby på plats 22 i rankingen.

Upplands Väsbys musikskola utvecklas till kulturskola

Igår beslutade Kultur- och fritidsnämnden att musikskolan i Väsby ska utvecklas till en kulturskola. I den nya skolan kommer det utöver musik också att erbjudas konst, teater och nycirkus. – Det är med stor glädje som vi nu startar Kulturskolan. Det är en viktig satsning som ger fler barn och unga tillgång till kulturskapande aktiviteter … Läs mer