Cykeln en del av Väsbys historia

Cykeln ger frihet och klimatnytta

På 30 minuter når du cirka 10 kilometer på cykel i behaglig fart. Du äger din egen tid och du riskerar inte att drabbas av köer. Cykeln är snabb och smidig. Den gör dig flexibel och fri. Cykeln minskar klimatutsläppen och farliga partiklar som våra barn tar skada av. Cykelstaden Väsby är självklar. Vi ger förutsättningar för Väsbybor att välja cykeln i första hand. För oss är säkra skolvägar viktigt så att det blir en vana för livet. Korta resor ska göras på cykel. Majoriteten av alla vardagsresor i Sverige är kortare än fem kilometer. Det är ett avstånd där cykeln ofta är snabbare än bilen.

Cykeln ger samhällsekonomisk nytta

De investeringar som vi gör i cykelvägnätet är en samhällsekonomisk nytta.

Forskning visar att det blir sex gånger dyrare för dig och samhället om du tar bilen istället för cykeln. Därmed har man för första gången fått en prislapp på hur mycket bilen kostar jämfört med cykeln. Forskaren Stefan Gösslings och hans kollegas studie visar också att om man endast tittar på samhällets kostnader/nytta så kostar en kilometer med bil 0,15 Euro, medan samhället tjänar 0,16 Euro på varje kilometer som cyklas.

Forskning och Kostnads-nytta-analyser visar att investeringar i cykelinfrastruktur och cykelvänlig politik är ekonomiskt hållbart och ger god avkastning.

 Cykeln ger folkhälsa

Cykeln är ett fantastiskt träningsmedel, både för vuxna och barn. Den ger dig motion samtidigt som du tar dig från punkt A till punkt B. Du slår två flugor i en smäll! Studier visar att 30 minuter cykling per dag är tillräckligt för att ge dig flera positiva hälsoeffekter. Det bidrar till att gå ner i vikt, få ner ett högt blodtryck och förhindrar diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar.

De flesta har råd med cykeln. Cykeln är lättillgänglig och ett billigt färdmedel.  För privatekonomin är cykling smart.

Kommunen har valt att ta in cykeln som en viktig del av verksamheten. Brobackens personal cyklar med de äldre ett fantastiskt sätt att komma ut i vår stad eller till närliggande naturområde.

 

Väsbys största solcellsanläggning invigs!

Profi Fastigheters VD Thomas Sipos tillsammans med Mathias Bohman ( S) inviger Väsbys största solcellsanläggning på ett av taken i Bredden. Anläggningen, som Profi Fastigheter etablerat i samarbete med Eneo Solutions AB, omfattar totalt 1 500 kvm solcellspaneler som beräknas leverera 230 MWh/år. Detta kan jämföras med förbrukningen av hushållsel i 45 normalstora villor. Anläggningen, som nu är i drift, innebär att en koldioxidbesparing med 18 ton årligen och kan producera ungefär 35 procent av fastighetens årliga elförbrukning. Sommarens överskott levereras ut på nätet och man räknar med att investeringen ger avkastning på 10- 15 års sikt.

Profi Fastigheter har tecknat ett klimatavtal med Upplands Väsby kommun som kallas Klimatavtal Väsby. Klimatavtal Väsby är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och företag i Upplands Väsby kommun där vi tillsammans strävar efter att på lokal nivå arbeta för hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

2016 övergick Profi till 100% förnyelsebara energikällorna man har tidigare valt vind, bergvärme och vattenkraft.  Nu bidrar även solen och istället för att som tidigare bara köpa grön el som redan produceras bidrar man nu till produktionen.

 

 

Hållbarhetsfrågor får en central roll i arbetet med att utarbeta detaljplanen för Väsby Entré

I Väsby Entré-projektet kommer en hållbarhetsbedömning att göras, utöver den obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningen, det vill säga den beskrivning som identifierar ett planerat projekts miljöpåverkan. Utöver miljöaspekterna kommer även de sociala och ekonomiska effekterna av projektet att kartläggas. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för olika människor att bo i den nya stadsdelen. Men även trygghet i form av att placera byggnader och natur på sätt som gör att människor upplever området som öppet och tryggt.

– Att arbeta med hållbarhetsfrågor är inget nytt för kommunen. Det som är utmärkande för detta projekt är att vi i planarbetet arbetar med social och ekonomisk hållbarhet på samma sätt som vi arbetar med miljöfrågor. Det är ett spännande och utmanande arbete som vi har framför oss, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelseordförande i Upplands Väsby.

I och med hållbarhetsbedömningen kommer detaljplanen att granskas av experter inom de tre hållbarhetsområdena samtidigt som planen skapas. Det innebär att eventuella komplikationer eller problem som detaljplanen skulle kunna orsaka kommer att hinna fångas upp i ett tidigt skede och kan förebyggas.

Hållbarhetsbedömningen sker löpande i projektet och kommer att resultera i en rapport och en plan som bidrar till hållbar utveckling.

Nu gör vi efterlängtad satsning i Kairo/Sättra

Nu gör vi en 21 miljoners-satsning på utvecklingen av Sättra friluftsområde. Under 2017 kommer 5 miljoner investeras för att göra de första förändringarna.

Under februari – mars 2016 genomfördes en medborgardialog om utvecklingen av Nordvästra Väsby. Frågorna kretsade kring hur man använder sig av området idag, hur man skulle vilja använda sig av området och vilka värden som finns och bör utvecklas vad gäller fritid, rekreation, natur- och kulturmiljö samt rekreation.

Utifrån den dialogen går att utläsa att många önskar caféer och restauranger i området som är öppna året om, bättre kommunikationer, gång- och cykelväg till Sättra från centrala Upplands Väsby, förbättrade promenadmöjligheter och motionsspår, utveckling av Kairobadet alternativt en flytt av badplatsen till Tegeludden eller Sättra gård, tillgång till strandlinjen och utbyggnad av en strandpromenad, utökat skydd av natur- och kulturmiljöer, utveckling av motion- och idrottsmöjligheter med omklädningsrum och liknande, övernattningsmöjligheter för camping och/eller lägerverksamhet.

Med avstamp i dialogen har vi nu fattat beslut i kommunfullmäktige om att som ett led i utvecklingen av området bland annat bygga en allaktivitetsplats med inriktning mot idrott och lek i Runby. Kairobadet kommer att rustas upp med en ny mindre lekplats, en livräddningsbåt skall komma på plats, samt flytbojar som avgränsar badområdet under badsäsong. Vid Tegeludden kommer stranden att restaureras. Där kommer det också att byggas omklädningsrum och toaletter, samt installeras aktivitetsutrustning som är naturanpassad och riktad till barn.

– Väsby har hög byggtakt och snabb befolkningsökning. När vi nu blir fler är det viktigt att vi fortsätter att satsa på att utveckla möjligheterna till bra fritids- och rekreationsaktiviteter för kommunens invånare och alla andra som vill uppleva Väsby, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Vi i Väsby: Majoriteten i Väsby startar friluftssatsning

Väsby satsar på bättre skolmat och fin matsalsmiljö

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att 11 miljoner kronor ska gå till att bygga ett nytt tillagningskök i Väsby skola och att bygga om skolans matsal.

 Beslutet är ett led i en satsning på att höja kvalitén på skolmaten genom att prioritera att mat tillagas på plats av en kock som dagligen möter eleverna.

– Skolorna i Upplands Väsby har under senare år utvecklats på ett väldigt positivt sätt. Att höja kvalitén på skolmaten och att förbättra elevernas miljö gynnar både elevernas hälsa och deras möjlighet att vara fokuserade på lektionerna, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Genom att laga mat på plats så minskar svinnet och även transporterna och kan tack vare detta hålla kostnaderna nere.

­– Vi är mycket glada över att vi får till den här satsningen. Förbättrad kvalité på skolmåltiderna och en miljövänligare hantering av maten har under längre tid varit en prioriterad fråga för Upplands Väsby kommun, säger Maria Tuvesson (MP), ordförande för Upplands Väsby kommuns måltidsakademi.

Planerad start för driften av det nya köket är hösten 2018. Evakueringsbehovet och störningar för verksamheten minskar om sommarlovet utnyttjas för delar av byggproduktionstiden.

Ännu ett kliv i riktning mot cykelstaden Väsby

Hållbar utveckling är viktig för majoriteten i Väsby. Nu tar vi ännu ett kliv i riktning mot cykelstaden Väsby. I det hållbara Väsby reser vi utan klimatutsläpp som följd. Som en viktig del i det arbetet måste vi skapa förutsättningarna. Vi bygger cykelvägar och vi sätter upp laddstolpar. Vi gör det ännu enklare för dig att slippa leta parkering, att slippa köer och att slippa släppa ut klimatgaser. Vi underlättar för cykeln i vår stad.

Nu underlättar vi för cyklister och gående på Centralvägen. Ojämn gatsten plockas upp och slät asfalt läggs ut. Det har varit otydligt och en hel del krockar mellan gående och cyklister har inträffat längs vägen. Nu ska det bli tydligare var man ska cykla och var man ska gå.

Besök på Wäsby Golf

wasby-golf-beskuren

På Wäsby Golf känner man tidens vingslag. Man möter en vacker miljö, Nibble Gård med anor från 1600-talet. De gamla husen renoveras successivt med omtanke. Utöver omhändertagandet av gården så fångar man den historiska platsen och har döpt banans hål till bl.a. Storsten, Fägatan och Hövdingaröset då det finns fornlämningar utmed banan.

Klubbchef Jennifer Allmark och Banchef Per Öhman tog emot Lars Valtersson (MP) och Maria Tuvesson ( MP) tillsammans med miljöstrateg Morgan Pettersson och Camilla König Ekegren från Upplands Väsby promotion och berättade om verksamheten.

Med stor erfarenhet och kompetens sköter man området. Både skötsel av vattnet lokalt och gräset på banan görs med hög medvetenhet om mängderna gödselmedel som används och den biologiska mångfaldens betydelse. På banan möts man av hjortar och har man tur den sällsynta Svarthakedoppingen.

Besök på Skoda Infracity

20161130_114740

Kommunalråd Lars Valtersson ( MP ) besökte Skoda Infra city, nyligen etablerade i kommunen. Erik Orendy och Anders Melin tog emot och berättade om verksamheten. De berättade om det systematiska miljöarbetet och visade hur man sköter och hanterar miljöfarliga ämnen samt ställer krav på vilka produkter som får användas. Ett spännande besök som gav insyn i hur en modern verkstad fungerar och vilken kompetens som krävs för att arbeta där.

Uppdrag tillagningskök

img_7329Matglädje, hälsa och livskvalitet präglar måltiderna i Upplands Väsbys skolor, äldre och sociala omsorg. Måltiderna ska ha hög kvalitet, ett upplevt helhetsintryck där måltidsmiljö, smak, uppläggning, serveringstider, valmöjlighet, bemötande och värdighet också är viktigt. Ytterligare kännetecken är kompetens och engagemang. Maten tillagas så lång möjligt lokalt med en hög andel ekologiska livsmedel, säsonganpassade och närproducerade råvaror och med låg andel svinn. Åtgärderna bidrar till ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby.

Nu tar vi kraftiga steg närmare vår vision.  Kommunstyrelsen beslutade den 28 november att ett tillagningskök i Väsbyskolan ska vara i drift 2017 senast 2018, att ta fram bästa lösningen för ett tillagningskök inom äldreomsorgen och se till att investeringsbehov i övriga kommunala kök förs in i framtida planer.
Ett beslut för måltider med mat lagad på plats, ekologiskt, vegetariskt, närproducerat, säsongsanpassat och med en låg andel svinn. Om vi slänger mindre mat ges utrymme för att använda pengarna till bättre kvalitet.

 

Skogsdungen en plats att växa på

?

På förskolan Skogsdungen växer både barn och vuxna. Här finns stor tillit till barnens förmåga och till de vuxnas ledarskap. Förskolan arbetar fokuserat för att ta tillvara barnens tankar och intressen. Lokalerna och platsen tillkom för att lösa den stora platsbrist som fanns tidigare under året. På kort tid har man startat upp och fått igång verksamheten som ligger intill Runbyskogens fina natur. Skogen ger barnen möjligheter att upptäcka massor av spännande saker. En stor eloge till den fantastiska personalen som har skapat denna verksamhet på kort tid säger verksamhetschef Annica Lindell .

Det är med en känsla av att verksamheten varit igång under lång tid när man passerar igenom.

Tillagningsköket med egen kock är också värdefullt för verksamhetens kvalitet.