Fokus på skola, trygghet och bostäder i budget 2017-2019

Vi är stolta över att lägga fram en budget med satsningar på skola, trygghet, sammanhållning och miljö. Vi har ordning och reda i ekonomin vilket möjliggör stora framtidssatsningar. Dessutom genomför vi en av kommunens största investeringar någonsin i samhällsutvecklingen som bidrar till att Väsby växer och att fler bostäder byggs i Stockholmsregionen. Nu bygger vi … Läs mer

Upplands Väsby toppar landet med ekonomiskt resultat

Centrum440px

Dagens industri skrev i förra veckan att Upplands Väsby ligger först i landet när det gäller ekonomiskt resultat. Upplands Väsby toppar störst överskott per invånare enligt Statistiska centralbyrån. Resultatet gör oss glada.Det gör att vi kan investera i bostäder och välfärd och fortsätta arbetet mot ett solidariskt och rättvist samhälle. Läs artikeln här:

Nya avtal sluts med Kvinnojouren Klara och Brottsofferjouren

Nya avtal kommer att slutas med Kvinnojouren Klara och med Brottsofferjouren. Avtalen är så kallade idéburna offentliga partnerskap (IOP) som kommer att sträcka sig över tre år. För föreningarna kommer detta att betyda en helt annan typ av ekonomisk säkerhet än vad de har i dag, när avtalen som sluts endast är på ett år, och medför att … Läs mer

Majoriteten fortsätter att satsa på skola och trygghet!

IMG_0133
Så här glada och peppade är majoritetens kommunfullmäktigeledamöter en bit in i budgetdebatten.

Igår kväll fastställdes majoritetens kompletteringsbudget i kommunfullmäktige. I likhet med tidigare budgetar från majoriteten är barn och unga fortsatt prioriterade.

Förändringarna från den flerårsbudget som vi fastställde i juni kan sammanfattas i fyra punkter:

Satsningar på:

  • att lyfta resultaten i skolan
  • att öka tryggheten i Väsby
  • flyktingmottagande
  • fler sommarjobb för Väsbys ungdomar

Den budget majoriteten la fram i våras, och som då antogs var en budget med historiska investeringar i framtidens Väsby och innebär avgörande steg i framtidsbygget av Upplands Väsby med bland annat stora investeringar i Väsby entré, Fyrklövern och i Eds Allé.

Budgeten innehöll också stora satsningar på skolan där vi på ett avgörande sätt, över blockgränserna tog avgörande steg för att lyfta resultaten i skolan.

Vårens flerårsbudget la grunden för 30 timmars förskola, skapade förutsättningar för fortsatt utveckling och ett förstärkt kvalitetsarbete inom kommunen. Det var en budget för fler jobb och som tog utmaningarna inom social- och äldrenämnden på allvar. Det var också en budget där kommunen har noll kronor i låneskuld.

I den kompletteringsbudget som antogs igår ges det blocköverskridande projektet Ett lärande Väsby ökade resurser med 11 miljoner kronor årligen. Arbetet med att lyfta resultaten i skolan har högsta prioritet.

2 miljoner kronor ytterligare får trygghetsarbetet. Kommunen gör, tillsammans med olika aktörer i kommunen fantastiska insatser för att öka tryggheten och med ett extra tillskott tar vi nya steg i det arbetet.

2 miljoner kronor ges till ett ökat flyktingmottagande för 2016. När människor flyr för sina liv vill vi som kommun göra det vi kan för att hjälpa till. Den exakta kostnaden för flyktingmottagandet är omöjlig att sia om. Om kostnaderna skulle överstiga det vi har budgeterat för kommer situationen att hanteras utifrån det nya läget. Vi har byggt in buffertar i budgeten för att kunna hantera oväntade utgifter.

Med kompletteringsbudgeten tredubblas budgeten för sommarjobbande ungdomar från 300 000 till 900 000 kronor. Vår målsättning är att alla gymnasieelever någon gång under sin gymnasietid skall erbjudas ett sommarjobb via kommunen.

Med denna komplettering av en budget med redan tydlig riktning styr vi bestämt vidare mot ett Väsby för alla.

Kvällens anföranden från kommunalråden började i det globala. I terrorism, våld och flykt. De pratade om självklarheten i att vi som kommun nu kliver fram och tar vårt ansvar och visar solidaritet med de människor som flyr.

De var överens om att samordning och integration, inte kostnader är den viktigaste frågan. hur får vi människor i arbete, hur hittar vi bostäder till alla och vilka former krävs för att ge alla en bra skolgång? Nu gäller det att utmana regelverk och invanda arbetssätt. att bygga social hållbarhet där utanförskap och extrema värderingar inte får fotfäste.

Vi kan välja att se kostnader och problem men vi kan också välja att se möjligheterna. Majoriteten i Väsby tvekar inte – vi antar utmaningen att skapa ett inkluderande samhälle där mångfald och tolerans råder.

Kompletteringsbudgeten i sin helhet kan du läsa här Budget

Vi stämmer av inför budgetdebatten

IMG_0110 (3)Majoritetens nämndordföranden och vice ordföranden träffades i veckan tillsammans med våra kommunalråd för att stämma av inför den kommande budgetdebatten. Alla känner sig redo att tillsammans bära fram den kompletteringsbudget som vi nu lägger fram.

Bred politiskt enighet kring fortsatta satsningar på skolan

Bred politiskt enighet kring fortsatta satsningar på skolan

När förslag på kompletteringsbudget för 2016-2018 läggs fram är satsningarna på skola det stora tillägget. Det blocköverskridande skolprojektet Ett lärande Väsby får 11 miljoner kronor mer för kommande år. Att skolan är prioriterad och extra resurser tillförs är både majoritet och opposition i Upplands Väsby kommun eniga om.

– Det är viktigt att vi kan visa Väsbyborna att det finns en bred politiskt enighet kring fortsatta satsningar på skolan. Det är roligt att vi tillsammans med oppositionen har landat i att vi tillför dessa 11 miljoner, säger Mathias Bohman (S) , kommunstyrelsens ordförande.

Skolprojektet Ett lärande Väsby arbetar med att skapa strukturförändringar inom skolan för att uppnå bättre resultat. De pengar som nu skjuts till kommer framför allt att gå till grundskolan när kommunen ser över nya ersättningsmodeller

– Att skolan ska prioriteras när vi ser hur våra skattepengar ska användas är självklart. Vi behöver alla arbeta långsiktigt och tillsammans för att öka resultaten i skolan. Att fortsatt öka resurserna till skolan är viktigt för att nå projektets mål, säger Per-Erik Kanström (M), oppositionsråd.

Ett lärande Väsby är ett skolutvecklingsprojekt i Upplands Väsby kommun och ett samarbete med skolor och förskolor, både kommunala och fristående. Projektets övergripande mål är att skapa bättre resultat i skolan och är ett treårigt projekt som avslutas 2016.

För mer information:
Mathias Bohman, (S) kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Per-Erik Kanström, (M) oppositionsråd, 073-910 42 47
Linda Corsvall, chef kommunikation, 073-910 40 29

Historisk budget för förskola, skola och bostad

Mathias Bohman

I valet 2014 fick vi Väsbybornas förtroende att utveckla förskolan, skolan och bygga nya bostäder. Inför måndagens kommunstyrelse är vi därför glada att tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Väsbys Bästa lägga fram en historisk budget i den riktningen.

Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande
Ann-Christin Martens, Kommunalråd.