Hållbarhetsfrågor får en central roll i arbetet med att utarbeta detaljplanen för Väsby Entré

I Väsby Entré-projektet kommer en hållbarhetsbedömning att göras, utöver den obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningen, det vill säga den beskrivning som identifierar ett planerat projekts miljöpåverkan. Utöver miljöaspekterna kommer även de sociala och ekonomiska effekterna av projektet att kartläggas. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för olika människor att bo i den nya stadsdelen. Men även trygghet i form av att placera byggnader och natur på sätt som gör att människor upplever området som öppet och tryggt.

– Att arbeta med hållbarhetsfrågor är inget nytt för kommunen. Det som är utmärkande för detta projekt är att vi i planarbetet arbetar med social och ekonomisk hållbarhet på samma sätt som vi arbetar med miljöfrågor. Det är ett spännande och utmanande arbete som vi har framför oss, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelseordförande i Upplands Väsby.

I och med hållbarhetsbedömningen kommer detaljplanen att granskas av experter inom de tre hållbarhetsområdena samtidigt som planen skapas. Det innebär att eventuella komplikationer eller problem som detaljplanen skulle kunna orsaka kommer att hinna fångas upp i ett tidigt skede och kan förebyggas.

Hållbarhetsbedömningen sker löpande i projektet och kommer att resultera i en rapport och en plan som bidrar till hållbar utveckling.

Nu satsar vi på ny gruppbostad i Odenslunda

På kommunstyrelsesammanträdet ikväll beslutade vi att använda 18 000 000 kronor av den investeringsbudget som är avsatt för 2018 och 2019 för en gruppbostad som skall byggas på kommunens mark i Odenslunda i närheten av nya Odenskolan. Anledningen till att vi tidigarelägger planeringen är för att gruppbostaden skall kunna samplaneras med den nya förskolan som vi också … Läs mer

Fyrklövern namnsätts

fyrklovern

Kommunstyrelsen beslöt i kväll (28/11 2016) att föreslå kommunfullmäktige att anta namnberedningens förslag för nya gatu- och parknamn för området i norra Fyrklövern.

 

–          Namnberedningen har utgått ifrån det vinnande namnet för parken i Fyrklövern – Blå Parken, som syftar både på de blå husen och association till blå som en färg på vattnet i parkens damm. Genom den nya bostadbebyggelsen i den norra delen av Fyrklövern kommer en liten bäck eller rännil rinna genom området från Husarvägen ner mot Blå Parken. Det rinnande vattnet har  gett upphov till flera av de nya gatu-och torgnamnet i Fyrklövern, säger Roland Storm (VB) ordförande i namnberedningen.

Bostadsminister Peter Eriksson gläds över en hög byggtakt

Mathias, Lennart, Peter och Lars

Bostadsbristen är ett stort problem, det behöver byggas 70000 lägenheter om året de närmaste tio åren, enligt Boverket. När bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) besökte Upplands Väsby den 31 augusti redovisade han i sitt tal inför stadsbyggnadsdagen de nya initiativ den rödgröna regeringen tog före sommaren för att underlätta byggandet av nya bostäder och även åtgärder för att också kunna utnyttja det befintliga bostadsbeståndet på ett bättre sätt.

Peter Eriksson kunde, glädjande nog, redovisa att bostadsbyggandet i Sverige redan är på väg upp. Första halvåret i år igångsattes 34000 nya bostäder, i år kommer vi att nå den högsta bostadsproduktionen sedan miljonprogrammets dagar.

Efter talet guidades bostadsministern runt i Väsbys centrala delar, där det också är full fart med många nya intressanta bostadsprojekt på gång. Förra året, 2015, nådde kommunen för första gången på många år sitt mål om minst 300 färdigställda lägenheter. Kommande år kommer säkerligen denna siffra att överträffas ytterligare. Den nya rödgröna majoriteten i kommunen både fullföljer de projekt vi ärvt av alliansen och startar också ett flertal nya.

– Intresset att bygga i Upplands Väsby är mycket stort, säger Miljö- och planutskottets ordförande Lennart Olsen (MP). Vi har redan dragit igång planeringen för områden som Smedsgärstomten, Vilundaparken, Hasselskolans fd tomt, Runby torg, mm. Nu kommer intressenter som vill genomföra ännu större projekt vid bland annat Infracity, Carlslund och Optimus.

Även om det ibland kan vara problem ser varken Peter Eriksson eller Lennart Olsen frågor som överklaganden eller naturskydd, som ibland nämns i debatten, som de stora hindren för ökat bostadsbyggande. Det går att bygga väldigt mycket i redan exploaterade områden utan intrång i värdefulla naturområden.

– Det största problemet, nu när byggandet äntligen har skjutit fart, är i stället ett annat, sa Peter Eriksson vid stadsbyggnadsdagen. Hur får vi tag i kvalificerad arbetskraft inom stadsplanering och byggande, det råder idag en stor brist på ingenjörer, planerare och kvalificerade byggnadsarbetare, något som också märks i Upplands Väsby. Här planerar regeringen bland annat att bygga ut den reguljära utbildningen och åtgärder för att snabbt matcha in de cirka 10-12000 nyanlända som har relevant yrkeserfarenhet.

Stadsbyggnadsdagen 2016

Mathias på Stadsbyggnadsdagen

Årets tema var hemvist

Människan har ett inbyggt behov av att känna tillhörighet, trygghet och gemenskap. Att höra hemma. Men vad är det som skapar känslan av hemvist? Är det den fysiska platsen, barndomsminnen, dofter, mat eller religion? Vad är det som skapar känslan av tillhörighet? Är det en gemensam historia, kultur, språk, behov eller värderingar? Hur påverkas människor när de tvingas fly sitt hem och söka sig till ett nytt. Hur kan den fysiska platsen påverka människans möjlighet att hitta sin hemvist? Hur kan samhället bidra till att alla kan känna sig hemma?

En spännande och inspirerande dag med stadsbyggnad i fokus! Stadsbyggnadsdagen i Väsby arrangerades för nionde året i rad och är den perfekta mötesplatsen för alla som är intresserade av stadsbyggnadsfrågor.

Väsby fyr invigd

Väsby fyr

Det nya landmärket intill pendeltågstationen är nu invigd. Byggnaden rymmer 50 bostäder, till det finns gym, bastu och garage som kommer att vara tillgängliga för dem snart nyinflyttade boende. Fyren invigdes av Mathias Bohman (S) och Fredrik Mattson VD på Brabo genom att plantera ett olivträd. Mathias Bohman (S) lyfter fram potentialen och betydelsen av en bra relation mellan kommunen och byggföretagen.

 

Fler bostäder i Väsby!

Under kommunstyrelsens möte igår fattades beslut om budgeten för 2017. Nu satsar vi stort på bostäder. En detaljplan för Smedsgärdstomten och det närliggande området öster om Husarvägen i centrala Väsby ska tas fram. Området kommer att utvecklas med 200 bostäder, 600 skolplatser och 150 förskoleplatser. – Vi är stolta över att kunna fortsätta vårt arbete med … Läs mer

Väsby kommun – Årets samhällsbyggare

13237651_872982416157019_6203330955996473885_nUpplands Väsby kommun har utsetts till Årets Samhällsbyggare. En utmärkelse som delas ut av tidningen Dagens Samhälle. Kommunen fick priset ut för poängsystemet i byggprojektet Fyrklövern, där byggherrar som bidrar till innovativ stadsutveckling får rabatt på marknadspriset.

-Vi är oerhört glada att uppmärksammas för Fyrklöverns poängsystem. Väsby har den högsta byggtakten på 20 år, vi tar vårt ansvar och bygger bostäder så Stockholmsregionen kan växa och utvecklas, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande som tog emot både pris och applåder under den stora samhällsgalan förra veckan.

Fyrklövern är ett av Upplands Väsbys största byggprojekt på 30 år. 1 700 nya bostäder ska byggas i området där det också ska finnas en park, skola och förskolor.

Läs mer här.

Dagens samhälle skriver så här.

Väsbyhems nya ägardirektiv

Väsbyhem ska vara kommunens verktyg för att trygga bostadsförsörjningen och erbjuda goda, hälsosamma och prisvärda bostäder för alla.Bolaget ska utöver vad som ovan sagts verka för att

• i samtliga relationer agera affärsmässigt

• motverka segregation och diskriminering

• vara ett aktivt fastighetsbolag som arbetar med förädling av sitt fastighetsbestånd

• vara en kunddriven fastighetsförvaltare och vidareutveckla kvalitet och service i syfte att erhålla nöjda kunder

• erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande, valfrihet samt inflytande ibolaget

• arbeta vräkningsförebyggande med särskild tonvikt på barnfamiljer i syfte att minska uppsägningar

• arbeta med energieffektiviseringsåtgärder i befintligt bestånd i syfte att minska energiförbrukning

• verksamheten bedrivs etiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt som bidrar till en hållbar utveckling i bolagets samtliga delar. Bolaget ska vara fortsatt certifierat enligt ISO 14001, samt vara en aktiv part i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och strategi inom miljöområdet

• skapa dialog med hyresgästerna om energibesparingar och andra frågor för att skapa ett hållbart boende

• bidra till att fler student- och ungdomsbostäder tillskapas genom nyproduktion och öronmärkning av befintliga bostäder

• bidra till kommunens tillväxt genom nyproduktion av i snitt 100 bostäder årligen

• vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda de anställda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö samt skapa delaktighet och stimulera motivation

• delta aktivt i kommunens trygghetsskapande arbete genom deltagande i kommunens trygghetsråd

• i samråd med de boende utföra och utveckla trygghetsskapande åtgärder

• förbinda sig att i särskild överenskommelse med kommunen erbjuda bostäder för sociala ändamål och upplåta minst 3 procent av bostadsbeståndet till Upplands Väsby kommun för hyresgäster med speciella behov, t ex LSS-boende, flyktingar, Bostad Först och kvinnojour

• medverka till kommunens och regionens utveckling med inriktning på att skapa mervärden i samhället och stadsbyggandet

Du kan läsa hela Väsbyhems nya direktiv här