Fritidshemmens dag

Idag firar vi fritidshemmens dag.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritids uppdrag

Fritids utgår de från nationella målen och tar hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.

Kulturskolan en kreativ oas

En viktig del av Kommunalrådens arbete är att hålla sig à jour och få god förståelse för kommunens verksamheter. Den här veckan besöktes Kulturskolan som har gått från att vara en Musikskola till att erbjuda ett bredare kursutbud. Väsbys barn och ungdomar ges här möjlighet att lära sig att spela instrument, sjunga, skapa, spela teater och utföra nycirkus.

Vi mår bra av att konsumera och att vara delaktiga i kulturlivet. Kulturskolan erbjuder mer än 800 elever en härlig introduktion och har som mål att ge verktygen för eleverna att själva fortsätta sitt livslånga lärande.

Förskola i Ekebo blir klar till hösten

 Den nya förskolan kommer att ge en stor ökning av antalet förskoleplatser centralt i Väsby där behovet för närvarande är som störst.

 – Väsby växer och det är bra att vi nu kan skapa fler förskoleplatser. Vi planerar att bygga många fler förskolor och skolor de närmaste åren, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden.

Behovet av förskoleplatser är just nu stort då kommunen växer snabbt i de centrala delarna av Upplands Väsby kommun. Kommunen har hamnat i en mycket ansträngd situation då man inte planerat och byggt förskolor och skolor i samma takt som bostäder. Detta har nuvarande majoritet ändrat på och har tagit fram en kraftfull plan samt prioriterat i budgeten för att möjliggöra nya förskolor och skolor.

Den västra delen av Ekeboskolan rivs och ersätts med en ny förskolepaviljong med 200 platser. Nuvarande verksamhet kan fortsätta parallellt med bygget och verksamheten i den nya förskolan beräknas kunna starta hösten 2017. Beslutet är helt i samklang med vår satsning på förbättrade lärmiljöer och goda utemiljöer..

 Ytterligare information om bygget av den nya förskolan och läget kring förskoleplatser kommer att publiceras på webbsidan under våren.

Ny isanläggning i Vilundaparken

Den styrande majoriteten S, Mp, V, VB satsar på Väsbys barn och unga.

Nu säkrar vi iskapacitet för den viktiga verksamheten i Vilundaparken.

Efter dialoger med föreningarna  som använder Vilundaparkens isytor tar vi nu beslut om viktiga satsningar på Vilundaparken.

Vi tar tre avgörande beslut
1. Att placera tält över uterinken. Det ger mer tider till konståkningen, hockey, friluftsfrämjandets skridskoverksamhet, skolan och allmänheten.
2. Ny ispist i hallen. Tidplan och genomförande tas fram i dialog med föreningarna som använder hallen.
3. Ví utreder placering av fotbollstält i Vilundaparken.

Ett först steg mot att skapa Väsby idrottsstad och växla ut kraften och potentialen i Vilundaparken.

Upplands Väsbys musikskola utvecklas till kulturskola

Igår beslutade Kultur- och fritidsnämnden att musikskolan i Väsby ska utvecklas till en kulturskola. I den nya skolan kommer det utöver musik också att erbjudas konst, teater och nycirkus. – Det är med stor glädje som vi nu startar Kulturskolan. Det är en viktig satsning som ger fler barn och unga tillgång till kulturskapande aktiviteter … Läs mer

Uppdrag tillagningskök

img_7329Matglädje, hälsa och livskvalitet präglar måltiderna i Upplands Väsbys skolor, äldre och sociala omsorg. Måltiderna ska ha hög kvalitet, ett upplevt helhetsintryck där måltidsmiljö, smak, uppläggning, serveringstider, valmöjlighet, bemötande och värdighet också är viktigt. Ytterligare kännetecken är kompetens och engagemang. Maten tillagas så lång möjligt lokalt med en hög andel ekologiska livsmedel, säsonganpassade och närproducerade råvaror och med låg andel svinn. Åtgärderna bidrar till ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby.

Nu tar vi kraftiga steg närmare vår vision.  Kommunstyrelsen beslutade den 28 november att ett tillagningskök i Väsbyskolan ska vara i drift 2017 senast 2018, att ta fram bästa lösningen för ett tillagningskök inom äldreomsorgen och se till att investeringsbehov i övriga kommunala kök förs in i framtida planer.
Ett beslut för måltider med mat lagad på plats, ekologiskt, vegetariskt, närproducerat, säsongsanpassat och med en låg andel svinn. Om vi slänger mindre mat ges utrymme för att använda pengarna till bättre kvalitet.

 

Skogsdungen en plats att växa på

?

På förskolan Skogsdungen växer både barn och vuxna. Här finns stor tillit till barnens förmåga och till de vuxnas ledarskap. Förskolan arbetar fokuserat för att ta tillvara barnens tankar och intressen. Lokalerna och platsen tillkom för att lösa den stora platsbrist som fanns tidigare under året. På kort tid har man startat upp och fått igång verksamheten som ligger intill Runbyskogens fina natur. Skogen ger barnen möjligheter att upptäcka massor av spännande saker. En stor eloge till den fantastiska personalen som har skapat denna verksamhet på kort tid säger verksamhetschef Annica Lindell .

Det är med en känsla av att verksamheten varit igång under lång tid när man passerar igenom.

Tillagningsköket med egen kock är också värdefullt för verksamhetens kvalitet.

En kommun fri från våld

Nu startar det våldsförebyggande projektet ”En kommun fri från våld” upp i Väsby. Målet med projektet är att utveckla en modell för våldsförebyggande arbete med barn och unga i kommunen. Bland annat fokuserar projektet på att tidigt identifiera våldsyttringar och på att få barn och unga att känna kraften i att göra saker tillsammans och … Läs mer

Sommarskola för nyanlända startar i Upplands Väsby kommun

Väsbyskola

Tre veckors sommarskola erbjuds alla nyanlända ungdomar i Upplands Väsby kommun. Verksamheten drivs av Veterankraft och vänder sig till nyanlända ungdomar i grundskole- och gymnasieåldern och som idag saknar en skolplats.

– Jag är väldigt glad att vi nu startar en sommarskola för nyanlända. Det är viktigt att vi tar tillvara dess ungdomars starka drivkraft att lära sig svenska och andra ämnen, och att komma in i det svenska samhället, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden.

Just nu tar kommunen kontakt med familjehem och boende för att informera nyanlända om möjligheten att börja i sommarskolan. Sommarskolan startar den 5 juli och kommer att bedrivas i Väsby skola, centralt i Väsby.