Kultur och fritid

IMG_0026

Ett rikt kultur-och fritidsliv är viktigt för livskvalité, folkhälsa och samhällsgemenskap. I tider, när vi ser att samhället glider isär och olika grupper ställs mot varandra, är det viktigt med satsningar på kultur och fritid. Kultur och fritid bidrar till att bygga det civila samhället, skapa folkrörelser och stärka demokratin.

I Upplands Väsbys idrottsföreningar möts och utvecklas tusentals barn och ungdomar. Inom idrotten finns förutsättningar att lära sig goda livsvanor och utveckla goda värderingar. Kommunen måste stötta idrotten i dess arbete.

Vi vill ha en fortsatt tät och generös samverkan med det lokala föreningslivet. När behoven och önskemålen överstiger det som kommunen kan leverera gör vi medvetna prioriteringar. Vi främjar barn-och ungdomars kultur och fritidsliv och sådana aktiviteter som når eftersatta grupper. Det är också av speciell vikt att granska resursfördelningen ur genusperspektiv.

Alla ungdomar är inte föreningsaktiva. Det är därför av vikt att slå vakt om den öppna ungdomsverksamheten. Med denna som bas sker också ett viktigt förebyggande arbete med att stödja ungdomar som har eller riskerar få sociala problem.

Det här ska vi göra

  • Idrotten har en stor betydelse för folkhälsa och gemenskap. Bredd-och elitidrotten stödjer varandra. Investerings-och underhållsbehovet i idrottsanläggningar är stort och behöver ses över. Prioriterat är ridklubbens anläggningar och Vilundaparken. Spontanidrottsytor ska skötas och underhållas. Arbetet med att säkerställa behovet av tennisbanor fortsätter. Förutsättningarna för att skapa en evenemangshall för inomhusidrott utreds liksom möjligheterna för kommunen att medverka till att åter öppna Ekebobadet.
  • Lokal-och anläggningsbehoven samt hyror för föreningsliv, idrott, kulturverksamhet, mötes-och festverksamhet ska ses över. Kommunens lokaler och anläggningar ska bli mer tillgängliga för föreningsliv och allmänheten, genom exempelvis samutnyttjande. Vid nybygge av bostäder ska behovet av gemenskapslokaler beaktas. Kommunen ska medverka till att hitta en plats för ett muslimskt kulturcentrum och moské.
  • Pensionärernas fritid. Tillsammans med pensionärsorganisationerna vill vi förstärka förutsättningarna för pensionärernas fritidsverksamhet. Det gäller behovet av lokaler för föreningsadministration, mötes-och hobbylokaler samt större lokaler för kultur-och dansarrangemang. Behoven tillgodoses genom översyn av användning av befintliga lokaler och i sambruk med övrigt föreningsliv. Effektivt resursutnyttjande och flöden och inspiration 10 över generations-och kategorigränser ska främjas.
  • En kulturskola utvecklas med musikskolan som bas. Det ska ske i samverkan med föreningsliv, folkbildning och företag inom kultursektorn.
  • Öppen ungdomsverksamhetmed fritidsgårdar och Vega ska stärkas. Samarbetet med socialtjänst och ideella krafter utvecklas i arbetet med att förebygga sociala problem.
  • Unga med funktionsnedsättningska få bättre fritidsmöjligheter.
  • Sättra friluftsgård. Våra fina friluftsområden vid Mälaren ska göras attraktivare och mer tillgängliga. Successiv utbyggnad under tio år. Vi startar i en första etapp att upprusta “trädgårdsmästarbostaden”. En dialog med föreningsliv och andra aktörer inleds för att forma området.
  • Bibliotekets läsfrämjande och språkstödjande verksamhet ska fortsätta och ges ökat stöd. Av speciell vikt är den uppsökande verksamhet som syftar till att nå läsovana grupper.
  • Kulturarv/industrihistoria. Det är viktigt att kulturhistorien dokumenteras och hålls vid liv, inte minst kommunens industrihistoria förtjänar att dokumenteras och visas upp. Förutsättningarna för hur Stora Vilunda ska bevaras och användas utreds.