Organisation och ekonomi

DSCN0071

Vi tar ansvar för en kommunal ekonomi i balans. Vi möter växande behov hos en åldrande befolkning och ökade kvalitetskrav i verksamheterna. Genom att tillföra nödvändiga resurser, genom medvetna prioriteringar och genom skärpt kostnadskontroll och uppföljning, skapas en sund kommunal ekonomi.

Medborgarnas styrning, genom politiken, av skattemedel ska stärkas. Den kommunala organisationen ska vara transparent. Beslutsgångar och ansvar behöver tydliggöras. Vi vill aktivare ta vara på den skapande kraft och kunskap som finns i civilsamhälle och medborgarnas engagemang.

Betydande utvecklingsinsatser behövs för kvalitetsuppföljning som ska nå ut till alla verksamheter som finansieras av skattemedel -såväl kommunala som privata utförare. Varje skattekrona ska gå till vad den är avsedd för. Kostnadskontroll och hårdare prioritering kan tillföra välfärden nödvändiga nya resurser.

Omfattande privatiseringar av kommunal verksamhet har genomförts under de senaste åtta åren i Upplands Väsby. Vi ser inte att några stora ytterligare privatiseringar är aktuella under kommande år. På flera områden finns inte längre någon kommunalt driven verksamhet. Vi ser ett värde i att olika driftformer kan förekomma sida vid sida och vill därför förstärka och utveckla kommunal verksamhet, sociala företag, personaldrivna kooperativ, intraprenader och andra icke vinstdrivna verksamhetsformer.

Det här ska vi göra

  • Styrbarheten i kommunens organisation ska förbättras. Kundvalskontoret och styrelsen för Väsby välfärd avvecklas. Ansvaret för verksamheter i kommunal drift ska övergångsvis läggas i ett utskott under kommunstyrelsen med sikte på att sedan överföras till respektive nämnd.
  • En arbetsmarknadsnämnd skapas för att samordna resurser för fler jobb, integration och hållbar tillväxt.
  • Kommunens upphandling ska ha höga ambitioner med avseende på arbetsrätt, arbetsvillkor, jämställdhet, ekologisk hållbarhet samt lokalproducerade produkter och tjänster.
  • Alternativ i kommunal drift. Vi ska verka för att åter etablera alternativ i kommunal drift inom områden -hemtjänst, fritidsgårdar, komvux -där det nu saknas.
  • Delaktighet är en skapande kraft. Vi vill utveckla medborgardialoger, aktiva budgetprocesser, personalens medbestämmandeformer och brukarinflytande.
  • Välfärden kräver mer resurser. Behoven i skolan och omsorgen och våra ambitioner att utveckla kvalitén i välfärden kräver mer resurser. Vi ser därför ett behov av att höja skattesatsen 2015. Vår avsikt är att den sedan ska vara oförändrad under mandatperioden.