Bostäder

DSCN0022

Upplands Väsby behöver även fortsättningsvis en blandad bebyggelse med en bra mix av hyresrätter, bostadsrätter, radhus och fristående hus. Kommunens mål om i genomsnitt 300 nya lägenheter om året står fast. Kommunen ska bedriva en aktiv markpolitik. För att möta efterfrågan av hyresrätter från studenter, ungdomar och vuxna ska kommunen prioritera byggande av hyreslägenheter och studentlägenheter. Alla ungdomar ska kunna flytta hemifrån och därmed ta klivet ut i vuxenvärlden.

Kommunens miljö och miljökraven för byggande är centrala frågor i planeringen av nya bostäder. Nyproducerade boenden ska byggas på ett för miljön och klimatet hållbart sätt. Tillgång till grönområden och goda möjligheter till kollektivt resande är viktiga framgångsfaktorer för den moderna småstaden.

Det här ska vi göra

  • Kommunens bostadsföretag. Kommunens bostadsbolag ska fortsatt ha en stor och aktiv roll i bostadsförsörjningen i Upplands Väsby. Såväl nybyggnad av bostäder som renovering av det äldre beståndet ska fortsätta i god takt. En översyn ska göras av bolagsstruktur, bolagsordningar och ägardirektiv för bostadsbolagen.
  • Hyresgästinflytande. Kommunens bostadsbolag ska ha en fortlöpande god dialog med hyresgästerna, direkt och i samverkan med hyresgästernas organisationer. Speciellt viktigt är detta vid renoveringar och andra större händelser. Det kan bland annat gälla möjligheter att påverka standard och hyressättning vid renoveringar.
  • Samarbete med andra aktörer. Kommunen ska ha ett gott samarbete med andra bostads- och byggföretag, inte minst de mindre, för att främja nybyggnad av bostäder i olika boende- och upplåtelseformer. En dialog ska föras med företagen om villkoren för byggande i kommunen och möjligheten att hålla en god takt i byggandet i beslutade detaljplaner. Där kommunen är markägare är upplåtelsevillkoren för mark och poängsystem intressanta instrument för att stimulera byggande.
  • Inrätta en bostadskö för ungdomar via allmännyttan. Idag har vissa svårare än andra att komma in på bostadsmarknaden. Det gäller framförallt ungdomar som ofta fortsätter att bo hemma långt upp i åldrarna. Möjligheten att flytta hemifrån ska inte styras av vilka ekonomiska förutsättningar man har. Vi vill prioritera att bygga hyreslägenheter för unga och studenter och inrätta en bostadskö för unga via allmännyttan.
  • Ekologiskt byggande och energisparåtgärder. Kommunen ska ha en hög ambition att bygga klimatsmart och ekologiskt i all nybyggnation. En del av projekten ska planeras att ligga i absolut framkant av miljövänligt byggande. Även vid renoveringar av det äldre beståndet ska höga krav på miljö och energieffektivitet gälla.