Samhällsplanering och stadsbyggande

 

 

untitled1

Upplands Väsby har ett mycket bra läge i Stockholmsregionen. Arbetet med att stärka Väsbys attraktivitet ska fortsätta. Vi har en bra geografisk struktur med en sammanhållen tätortskärna och attraktiva grönområden i väster och öster. Vi vill bygga vidare på denna struktur. Den centrala tätorten ska utvecklas mot en högre grad av stadsmässighet med bevarande av bostadsnära gröna lungor och parker och en hög ambition vid gestaltning av stadsrummet.

Tätortens expansion ska i huvudsak ske söderut främst genom en stadsmässig bebyggelse i Älvsundadalen. De regionala grönkilarna i väster och öster, Järvakilen och Rösjökilen, ska bevaras och utvecklas som natur- och friluftsområden, med möjligheter till en varsam komplettering i liten skala av bostadsbebyggelse och verksamheter i dessa områden. Det kommunantikvariska perspektivet ska stärkas.

Det här ska vi göra

  • Kommunal översiktsplan. Det pågående arbetet med en kommunal översiktsplan fullföljs med huvudsaklig inriktning enligt ovan.
  • Större stadsomvandlingsprojekt. De större stadsomvandlingsprojekten Fyrklövern och Väsby entré drivs vidare enligt pågående planering som också innefattar en fortsatt medborgardialog, till exempel kring trafikfrågor i Fyrklövern.
  • Andra projekt i och i direkt anslutning till den centrala tätorten. Pågående projekt drivs vidare enligt i huvudsak hittillsvarande planering. Planeringen för Smedsgärdstomten påskyndas. God tillgång till bostadsnära parker och grönområden ska särskilt beaktas.
  • Älvsundadalen. Älvsundadalen ska planeras för blandad stadsmässig bebyggelse med bostäder, arbetsplatser och service i ekologisk framkant, som på sikt knyter samman Upplands Väsby med Rotebro. En hög andel bostäder, storleksordningen 75 procent, eftersträvas i hela området. Planeringen för området intensifieras med sikte på byggstart inom några år. Älvsundavägen ansluts i närtid till Breddens trafikplats för att öppna upp dalen vid nuvarande vägsträckning. En dialog tas upp med Sollentuna kommun, markägare och andra intressenter om en sådan inriktning. Möjligheterna att flytta Sörab:s återvinningsanläggning utreds.
  • Nordvästra Väsby. Området kring Runbyskogen, Kairo och Sättra läggs i den kommunala översiktsplanen fast som i huvudsak ett område för natur och rörligt friluftsliv och en process inleds för att säkra detta för framtiden. Av kommunen ägd mark nära Runby (Bergaskogen mm) och på Kairohöjden avsätts som naturreservat. En dialog tas upp med de privata markägarna om att även avsätta resterande delar av dessa områden som naturreservat och att sluta avtal om ett hänsynsfullt skogsbruk i den mellersta delen av Runbyskogen. (I avsnittet Kultur och fritid redogör vi för våra planer på utveckling av friluftslivet i området.)
  • Löwenströmska området är intressant för utveckling av verksamheter. Möjligheter att bygga bostäder ska utredas. De kulturhistoriska delarna måste värnas.