Vård och omsorg

 

DSCN0059

I Upplands Väsby ska alla medborgare känna trygghet i tillvaron och frihet att själva kunna styra sina liv oberoende av ålder eller funktionshinder. Alla ska kunna delta i samhällslivet på sina egna villkor och ha fullt inflytande över sin egen vardag. Alla kan ta aktiv del i samhällsplaneringen.

Trygghet i vardagslivet ska uppnås genom att kommunen erbjuder den service och de tjänster som behövs för att kunna leva ett självständigt liv på egna villkor. Den som är i behov av omsorg kan efterfråga den på egna villkor. Vård och omsorg utförs under värdiga former och med respekt för den enskildes integritet. Det innebär också en värdig och respektfull vård i livets slutskede.

Boendet anpassas efter olika behov. På samma sätt som det finns stöd för att bo kvar i sin bostad finns det möjligheter att flytta till trygghetsbostäder eller till vård- och omsorgsboenden på den enskildes villkor. För den som är i behov av särskild boendeform ska den kunna erbjudas i kommunen.

Upplands Väsby ska vara en hälsosam kommun. Medborgarnas hälsa är en angelägenhet för hela samhället. Kommunen stödjer ett förebyggande hälsoarbete, där barn och ungdomar och de äldre är prioriterade grupper.

Det här ska vi göra

  • Boende för äldre och personer med funktionshinder. Vi vill bygga omsorgsboenden anpassade för olika behov. Demenssjuka ska så långt möjligt kunna få vård på sitt eget modersmål och därför vill vi öka antalet platser på demensboenden som kan erbjuda vård på olika språk. Vi vill skapa fler korttidsplatser för svårt sjuka och för vård i livets slutskede. Tillgången på vård- och omsorgsplatser ska vara god. Vår målsättning är att ingen ska behöva flytta från kommunen för att det saknas platser på vård- och omsorgsboenden.
  • Stöd och service för äldre. Kommunen ska erbjuda en hemtjänst av hög kvalité och med goda möjligheter till medbestämmande för de äldre. En översyn av hemtjänsten ska göras med särskilt fokus på brukarnas upplevda kvalité, personalens trivsel och en ansvarsfull ekonomi.
  • Äldreombud. Kommunen ska, bland annat ekonomiskt, medverka till att en funktion som äldreombud eller äldrelots tillskapas, som vid behov ska kunna stödja äldre och funktionshindrade i kontakterna med kommunen och tjänsteleverantörer. Funktionen bör vara fristående från kommunen, eventuellt i samverkan med pensionärsorganisationer och/eller annan lämplig huvudman.
  • Meningsfull vardag. Vi tar fasta på kommunens folkhälsomål och satsar på gruppen äldre för att bryta utanförskap och isolering. Dagverksamheten för funktionshindrade ska utvecklas. Vi vill fördjupa samarbetet med pensionärsorganisationerna för att ge goda lokalmässiga och andra förutsättningar för aktiviteter för äldre.
  • Stöd för anhöriga. Anhöriga som vårdar sina närstående i hemmet ska ha ett gott stöd genom att erbjudas avlastning via dagverksamheter och växelboende. För att anhöriga inte ska riskera att isoleras så ska de beredas möjlighet att träffa andra i samma situation.
  • Motverka drogmissbruk. Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka missbruk av alkohol och narkotika. Bra hjälp och vård ska erbjudas till människor som fastnat i olika former av missbruk.