Jämställdhet

DSCN9984

Kommunen är en viktig aktör för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi vill öka takten i arbetet och ge det hög prioritet. Kommunens jämställdhetsstrategi ska under mandatperioden omsättas i handling. För detta behövs en förstärkt tjänstemannaorganisation och utbildningsinsatser.

Genusperspektivet ska bli tydligt i skolutvecklingsprojektet. Pojkars skolresultat är markant sämre än flickors. Skolan återskapar i stor utsträckning traditionella könsuppdelade yrkesval. Det vill vi långsiktigt ändra på, vi startar arbetet nu.

Ungdomsmottagning och tjejjoursverksamhet är viktiga verksamheter att utveckla vidare. Ungdomar ska erbjudas stöd för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Tjejer och killar ska känna trygghet och kunna växa upp i miljöer fria från våld och negativ sexualisering. Alla verksamheter som möter ungdomar ska arbeta med att undanröja ojämställda attityder.

Omsorgen står inför stora utmaningar att rekrytera personal till de ökade behoven. Lönenivåer, arbetsvillkor och status måste förbättras. Ett systematiskt och långsiktigt inriktat arbete på att rekrytera män till omsorgen ska inledas. I dagsläget är en stor majoritet av de som arbetar i omsorgen kvinnor. Därför är våra satsningar ett led i att förbättra kvinnors levnadsvillkor.

Det här ska vi göra

  • Genusperspektiv i styrsystem.Vi vill tillföra ett mål om jämställdhet i kommunens styrsystem. Ge uppdrag till nämnderna inför budgetarbetet 2015 att verksamheten ska analyseras ur genusperspektiv. Kommunstyrelsen och dess allmänna utskott ska arbeta aktivt med jämställdhetsstrategins genomförande.
  • Anställa en jämställdhetsstrateg med uppdrag att samordna, driva på och inspirera vid genomförande av jämställdhetsstrategin. Tillföra utvecklingsmedel för att stödja arbetet. Genomföra utbildningsinsatser för nyckelpersoner på kommunledningskontoret.
  • Se över upphandlingspolicy och andra styrmedel så att jämställdhetsarbetet också får räckvidd till privata utförare.8
  • Genuspedagogik i förskola och skola ska främjas genom utvecklingspengar att söka. Starta pilotprojekt ”ändra normen” för att främja jämställda val till gymnasieskolan.
  • Uppvärdera omsorgsyrken genom att se över lönepolicy och verka för att organisera tjänster enligt principen ”heltid norm -deltid en möjlighet”
  • Kvinnojouren ska ha permanent och långsiktigt stöd i samverkan mellan kommun och civilsamhälle.