Hållbarhet, miljö och trafik

DSCN0030

Upplands Väsby ska vara en föregångskommun inom klimat- och miljöområdet. Strävan att skapa hållbarhet, såväl ekologiskt, ekonomiskt och socialt, ska prägla alla delar av kommunens arbete. I sina egna verksamheter ska kommunen genom ett systematiskt miljöarbete och miljöledningssystem verka för klimatsmarta lösningar och omställning till ekologisk hållbarhet på alla områden.

En betydande del av miljö- och klimatpåverkan sker genom invånarnas och företagens livsstil och varuförbrukning. Genom ett fördjupat samarbete med medborgare, företagare och andra aktörer ska vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minska.

Trafiken är den största enskilda källan till utsläpp av växthusgaser i Upplands Väsby och det är därför särskilt viktigt att vidta åtgärder för att minska dessa utsläpp. Det kan ske både genom den långsiktiga samhällsplaneringen och genom att underlätta för medborgarna att välja miljövänliga färdsätt och fordon.

Det här ska vi göra

  • Fair trade city. Ett ökat etiskt hänsynstagande i kommunens upphandling. Undersöka möjligheter och konsekvenser att kommunen blir en Fair Trade City.
  • Kommunens eget miljöarbete. Kommunen ska bedriva ett intensivt och systematiskt miljöarbete i de egna verksamheterna, bland annat med stöd av miljöledningssystemet ISO 14001. Tillräckliga resurser ska avsättas för arbetet.
  • Energieffektivisering. Fortsatt energieffektivisering ska ske i kommunens och de kommunala bostadsbolagens fastigheter. Större renoveringar och nybyggnad av fastigheter ska så långt möjligt genomföras i ekologisk framkant. Möjligheten att investera i ytterligare vindkraftverk och annan förnyelsebar energi i kommunen och de kommunala bolagen ska utredas.
  • Mat i kommunens verksamheter. Hela det måltidspolitiska programmet ska fullföljas. I nybyggda verksamheter ska maten tillagas på plats. Minst två nya tillagningskök ska tillkomma i befintliga verksamheter. Ett nytt mål på minst 70 procent ekologisk mat 2020 införs. En kostansvarig ska finnas.
  • Kommunens klimatmål och -arbete. Utformningen av kommunens klimatmål ska ses över. Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att underlätta och uppmuntra för företag och invånare att minska sin klimatpåverkan, till exempel genom Klimatavtal Väsby och på andra sätt.
  • Externt miljöarbete. Kommunen ska bedriva ett ambitiöst arbete för en förbättrad miljö på viktiga områden i kommunen, till exempel vatten- och luftvård, bullerfrågor, avfallshantering och återvinning med mera
  • Kollektivtrafik. Kommunen ska i samverkan med SL söka utveckla bästa möjliga pendeltågs- och busstrafik till, från och inom Upplands Väsby. Den nya Väsby Entré ska särskilt utformas för snabb och smidig omstigning vid stationen. Framkomligheten för bussar i kommunen ska förbättras, vid behov genom särskilda bussfiler och prioritering av bussar vid signalreglerade korsningar. Vi ska arbeta för tillkomsten av en ny bussgata över E4 i centrala Väsby. 7
  • Cykel. Cykling i kommunen ska på alla sätt underlättas. I det nya Väsby Entré ska plats finnas för ett cykelcentrum vid stationen och goda möjligheter för säker cykeluppställning. Cykelbanor ska vid behov utmärkas bättre och underhållet av dem förbättras. Ambitionen är att minst en tredjedel av cykelprojekten i kommunens trafikplan ska genomföras under mandatperioden, däribland en ny cykelförbindelse över E4 i Centrala Väsby och en ny cykelförbindelse till Kairo.
  • Laddstolpar för elbilar. I samverkan med andra aktörer ska minst 30 nya laddstolpar för elbilar, tillgängliga för allmänheten, uppföras i kommunen under mandatperioden.
  • Vallentunavägen. Projekteringen av en förbättrad vägförbindelse mellan Vallentuna och Upplands Väsby ska genomgå en förnyad, fördjupad och förutsättningslös prövning. Därvid ska även en upprustning av vägen i huvudsak i nuvarande läge utredas, inklusive alternativa anslutningar till E4.