Utbildning

untit345led

Skolan ska vara likvärdig för alla oavsett skolval. Den ska möta alla barns olika behov och kompensera för olika förutsättningar i hemmet. Problemen med dåliga skolresultat i Väsby är välkända. Det finns inte bara en lösning på dessa problem. Vi arbetar vidare med den breda grund som skolutvecklingsprojektet ”Ett lärande Väsby” lagt. Vi vill tillföra resurser och öka styrbarheten så att barn och skolor som mest behöver mer resurser får detta.

Förskolan är viktig för barnens språkliga och sociala utveckling och lägger grunden till goda resultat i skolan. Vi vill öka pedagogtätheten och minska storleken på barngrupperna så att Upplands Väsby närmar sig snittet i Stockholms län. För att klara detta krävs ett väsentligt resurstillskott både i drift och i investeringar.

Förebyggande och tidiga insatser är mycket betydelsefulla. Öppna förskolan har en viktig roll att fylla liksom olika former av föräldrastöd. Det är även angeläget att skolan, i samarbete med socialtjänsten, arbetar aktivt kring elever med hög ogiltig frånvaro.

Det här ska vi göra

  • Mindre barngrupper i förskolan. Upplands Väsby har bland de största barngrupperna i Sverige. Det tänker vi ändra på. Vi vill minska den genomsnittliga gruppstorleken med fokus på att prioritera småbarnsgrupperna. Vårt mål är att småbarnsgrupperna inte ska överstiga 15 barn. För detta krävs byggande/inrättande av fler förskoleavdelningar i kommunen utöver de som behövs för att möta ett ökat barnantal.
  • Ökad personaltäthet i förskolan. Upplands Väsby har idag en låg personaltäthet. Denna ska förbättras genom anställande av fler pedagoger, såväl med hjälp av förväntade ökade statsbidrag som med tillskott av mer kommunala medel.
  • 30 timmars förskola. Barn till föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 30 timmars förskola per vecka. Förutom att det bidrar till barnens utveckling får arbetslösa föräldrar mer tid att aktivt söka arbete.
  • Mer personal i skolan. Resurser tillförs för att kunna anställa mer personal i skolan, särskilt med inriktning på ökat stöd till elever med särskilda behov och för att säkra grundläggande färdighetsinlärning i lägre årskurser. Det kan bland annat gälla elevvårdspersonal, specialpedagoger och lärare med annan inriktning. Ökade statsbidrag för dessa ändamål ska snarast föras ut i verksamheterna och förstärkas ytterligare med kommunala medel.
  • Förstärkt socioekonomisk viktning. Vid fördelningen av resurser till kommunens skolor ska den socioekonomiska viktningen till förmån för skolor med särskilda behov förstärkas.
  • Nyanlända och tvåspråkighet. Ökad vikt ska läggas vid mottagande av nyanlända elever från andra länder, bland annat genom förberedande stöd och undervisning. Vi vill ge ökad tid för modersmålsundervisning och särskilt mer tid för studiehandledning på modersmål.
  • Lärare och lärarlöner. Lärarna måste få mer tid med eleverna och rektorerna ska stärkas i sitt pedagogiska ledarskap. Eventuella statsbidrag till och centrala avtal om extra lärarlönesatsningar ska följas upp i kommunen i syfte att stärka läraryrkets attraktivitet. 5
  • Skolbibliotek. Tillgången till bra skolbibliotek ska säkras. En översiktlig kartläggning av skolbibliotekens situation kommer att genomföras. Utifrån kartläggningen tas ställning till åtgärder. Ambitionen är en ökad bemanning med utbildad personal.
  • Giftfri förskola. Minimera barns exponering mot gifter i förskolan. Alla barn har rätt till en förskola som inte är en hälsofara. Inga barn ska utsättas för en hälsoskadlig miljö. För att nå dit vill vi kartlägga inomhusmiljön på förskolorna i Upplands Väsby. Med utgångspunkt från denna ska vi ta fram en åtgärdsplan för att skapa en bättre miljö för barnen.