Vi i Väsby uppmärksammar året som gått

Skärmavbild 2015-12-28 kl. 08.52.04

2015 har vi startat vår resa för förändring där skolan och satsningar för att utveckla Väsby med hållbar tillväxt för fler jobb, bostäder och ett gott näringslivsklimat är prioriterade.

Här kan du ta del av årets viktigaste händelser och beslut som för oss i rätt riktning.

God Jul och Gott Nytt År!

godjulframtidvasby1Vi vill rikta ett stort tack till Väsbyborna och kommunens alla tjänstemän för året som gått. Genom historiskt stora investeringar, satsningar på förskolan, skolan, bostadsbyggande, trygghet och kvalité i välfärden har vi visat Väsbyborna att vi står upp för ett solidariskt samhälle och att vi vill bygga framtidens Väsby.

Nu vill vi önska dig en riktigt härlig jul. Vila, ta hand om dig och kom ihåg att ta hand om varandra.

God Jul!

Gemensam överenskommelse för att motverka ungdomsarbetslöshet

jnznrysocrajyxub2qkn

Onsdagen den 22 december undertecknade vi en gemensam överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för att motverka ungdomsarbetslöshet.

– Vi är väldigt glada att få ett fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen. Redan idag görs mycket för att motverka att ungdomar hamnar i ett utanförskap, mer kan dock alltid göras. Med detta steg ökar vi takten mot en kommun där alla ungdomar har en sysselsättning, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens verksamhet Vägval ungdom, ett befintligt samarbetsprojekt mellan kommun och Arbetsförmedlingen, är den organisation som kommer att fungera som nav.

För mer information läs här.

Foto:Upplands Väsby kommun.

DN kultur uppmärksammar satsningar för ungas psykiska ohälsa

Anki

Arbetet med att göra Upplands Väsby till en tryggare kommun att bo och leva i  fortsätter. – Trygghetsarbete handlar om mycket mer än att sätta upp lampor längs med löparspår. När det gäller våra unga handlar det lika mycket om självkänsla och värderingsfrågor, säger Ann-Christin Martens, Kommunalråd och ordförande i social- och äldrenämnden. DN Kultur uppmärksammar våra satsningar för ungas psykiska ohälsa. Läs artikeln här

Väsbyhems nya ägardirektiv

Väsbyhem ska vara kommunens verktyg för att trygga bostadsförsörjningen och erbjuda goda, hälsosamma och prisvärda bostäder för alla.Bolaget ska utöver vad som ovan sagts verka för att

• i samtliga relationer agera affärsmässigt

• motverka segregation och diskriminering

• vara ett aktivt fastighetsbolag som arbetar med förädling av sitt fastighetsbestånd

• vara en kunddriven fastighetsförvaltare och vidareutveckla kvalitet och service i syfte att erhålla nöjda kunder

• erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande, valfrihet samt inflytande ibolaget

• arbeta vräkningsförebyggande med särskild tonvikt på barnfamiljer i syfte att minska uppsägningar

• arbeta med energieffektiviseringsåtgärder i befintligt bestånd i syfte att minska energiförbrukning

• verksamheten bedrivs etiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt som bidrar till en hållbar utveckling i bolagets samtliga delar. Bolaget ska vara fortsatt certifierat enligt ISO 14001, samt vara en aktiv part i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och strategi inom miljöområdet

• skapa dialog med hyresgästerna om energibesparingar och andra frågor för att skapa ett hållbart boende

• bidra till att fler student- och ungdomsbostäder tillskapas genom nyproduktion och öronmärkning av befintliga bostäder

• bidra till kommunens tillväxt genom nyproduktion av i snitt 100 bostäder årligen

• vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda de anställda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö samt skapa delaktighet och stimulera motivation

• delta aktivt i kommunens trygghetsskapande arbete genom deltagande i kommunens trygghetsråd

• i samråd med de boende utföra och utveckla trygghetsskapande åtgärder

• förbinda sig att i särskild överenskommelse med kommunen erbjuda bostäder för sociala ändamål och upplåta minst 3 procent av bostadsbeståndet till Upplands Väsby kommun för hyresgäster med speciella behov, t ex LSS-boende, flyktingar, Bostad Först och kvinnojour

• medverka till kommunens och regionens utveckling med inriktning på att skapa mervärden i samhället och stadsbyggandet

Du kan läsa hela Väsbyhems nya direktiv här

 

Ersättningsmodellerna för skolan ses över

ers1Skolprojektet Ett lärande Väsby håller på och ser över ersättningsmodellerna ses över. En ny modell förslås träda i kraft 1 juli 2016.

Igår informerades utbildningsnämnden om förslaget till ny ersättningsmodell för F-9 där målsättningen är att främja likvärdigheten genom att koncentrera resurserna där behoven är som störst.

Den nya modellen innebär höjd skolpeng och lokalersättning samt medför att ersättningarna till skolorna i Upplands Väsby kommun totalt sett ökar cirka 7,5 miljoner kronor 2016 jämfört med 2015, och med cirka 16 miljoner kronor 2017 jämfört med 2015.

Bakom förslaget står Ett lärande Väsby och den projektgrupp som vid återkommande workshops arbetat fram förslaget tillsammans med rektorer och förskolechefer från fristående och kommunala verksamheter.

Bakgrund:

Ersättningsmodeller handlar om hur kommunens resurser fördelas och vilka ersättningsnivåer som ska gälla framåt. Flera av dagens modeller har varit i drift under många år och när skolprojektet startades 2014 blev det naturligt att ett av delprojekten skulle fokusera på just detta.

Ett lärande Väsby pågår fram ytterligare ett år, fram till 2017 och handlar om att skapa förutsättningar för positiv skolutveckling.  Målet är att alla elever i årskurs 9 ska vara godkända i alla ämnen.

En ny ersättningsmodell kan träda i kraft först efter att beslut tagits i Utbildningsnämnden (februari 2016) och i Kommunstyrelsen (mars 2016).

Förslaget i korthet:

  • Ingen skola får sänkt ersättning jämfört med 2015
  • Alla skolor får höjd lokalersättning
  • Alla skolor får höjd grundpeng
  • Beräkning av strukturbidrag baseras på Statistiska Centralbyråns riksmodell
  • Ökad differentiering av strukturtillägg för att fördela resurser till skolor som har elever i behov av mer stöd.
  • Höjningen i ersättningar inom ramen för den nya modellen är utöver uppräkningen om 1,1 % som ska gälla från 1 januari 2016
  • Målpeng tas bort och kompenseras med höjd lokalersättning
  • Nybyggnadspeng införs

En intervju med Magnus Hjort, delprojektledare för ersättningsmodeller kan du se här.

Förskolor i Väsby serverar barnen 50 % ekologisk mat

Annuar stalletRegnbågen, Stallet och Eds förskola i Upplands Väsby kommun uppfyller en 50 procentig KRAVcertifiering när det gäller inköp av livsmedel till sina verksamheter.  De tre förskolorna ingår i en så kallad KRAV-kedja och serverar sedan mars 2015 barnen 50 procent ekologisk mat till lunch.

  – Det här är inspirerande för oss alla. Nästa steg blir att vi bjuder in alla förskolors och skolors kockar till nätverksträffar. Det kollegiala lärandet är lika viktigt i köken som i klassrummen, säger Maria Tuvesson, ordförande i kommunens måltidsakademi, som besökt förskolan Stallet.

Förskolornas 50 procentiga krav-certifiering har godkänts av certifieringsorganet KIWA. Varje år kommer förskolorna att granskas av organet för att se om certifieringen fungerar och upprätthålls.

Anuar Mutlu är kock på förskolan Stallet och har varit drivande för att uppnå målet 50 procent ekologisk mat tillsammans med verksamhetschefen Caisa Eriksson. Han har arbetat inom restaurangbranschen i tjugo år och har märkt stor skillnad på hur mycket barnen äter beroende på vilka råvaror maten innehåller och på vilket sätt den tillagas.

 – Alla barn har rätt att äta krav- och ekolivsmedel. Maten smakar och doftar alltid godare utan konstiga bekämpningsmedel och tillsatser. Vi behöver även tänka på miljön, djuren och inte minst på böndernas situation världen över, säger Anuar.

De ekologiska inköpen som förskolan Stallet gör ryms inom ramen för den befintliga budgeten. För det första slängs det väldigt lite mat och för det andra krävs det en hel del disciplin och planering, menar Anuar som till exempel gör sina egna köttbullar och sin egen korv.

 – Köttbullarna behöver inte vara perfekt runda, det viktigaste är att de innehåller bra råvaror och smakar bra, säger Anuar

Väsbys nya kulturhus invigd

FullSizeRender

Den 4-6 december invigde vi Väsbys nya kulturhus med musik, dans, barnteater och författarbesök. Vi är glada över att Väsby nu har en mötesplats för alla olika människors kreativitet.  Plats på scenen för att inviga kulthuset var Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande,  tillsammans med Leif Bejhed (V), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

”En arena för bildning, möten, teater, dans, musik och allt annat underbart som kulturen kan bjuda på. Jag hoppas att Kulturhuset lyfter fram kultur för väsbyborna som de annars inte skulle ha kommit i kontakt med. Jag hoppas också att arenan ska få fler i hela landet att upptäcka mer om kulturen i Väsby” – Mathias Bohman

”Jag hoppas att det blir en mötesplats för gammal eller ung, farmor eller mormor, fattig eller kung” -Leif Bejhed

 

Handlingsplan mot psykisk ohälsa

FullSizeRender

 

För snart ett år sedan kom en rapport från Stockholmsenkäten som visade en oroande uppgång bland unga Väsbytjejers drog- och alkoholvanor samt psykisk ohälsa. Efter att resultatens tillkännagavs tillsatte vi en arbetsgrupp för att komma med förslag på lösningar.

– Det finns inte längre så många vuxna som rör sig kring eleverna. På min tid fanns det alltid en vuxen att vända sig till i skolan om man behövde hjälp, men så är det inte längre säger Ann-Christin Martens kommunalråd och ordförande i Social- och äldrenämnden.

Den 9 december föreslog social- och äldrenämnden till kommunstyrelsem att utöka medlen till Ung & Trygg, Väsbys tjejjour och familj- och skolservice.

Läs mer på Vi i Väsby och i handlingsplanen.