Elevrådsutbildning

IMG_0987

Ett stort tack till Marcus Nilsson för en rolig och lärorik dag. Och ett stort tack till alla elevrådsrepresentanter, lärare, rektorer och skolvärdinnor som medverkade. Det är glädjande att så många medverkade på utbildningsdagen.

Utbildningen innehöll bland annat:

Hur säkerställer du ett bra elevrådsarbete på din grundskola?

Att ha ett aktivt och välfungerande elevråd som når ut till eleverna kan innebära skillnaden mellan skoltrötta och inspirerade elever. Ett elevråd kan jobba med allt från påverkan till social verksamhet för att skapa en givande skoltid, och möter ständigt utmaningar i sitt arbete. Att hitta inspiration och kunna organisera sig är ofta utmaningar som man möter i sitt dagliga arbete, där elevrådet ständigt måste arbeta med hur de når framgång och förbättrar skoltiden för sina medlemmar.

Genom goda exempel på elevrådsverksamhet från hela Sverige, inspirerande råd till hur man engagerar fler i elevrådet, kunskap om deras rättigheter och tips kring hur man organiserar sig bättre ger Elevrådsutbildningen elevrådet allt de behöver för att kunna skapa en mer givande skoltid på sin skola.

Styrelseutbildning

Sveriges Elevkårer erbjuder en styrelseutbildning som ger deltagarna de kunskaper och verktyg de behöver för att bedriva ett effektivt elevrådsarbete.

Moment i utbildningen:

 • Introduktion
 • Vad är ett elevråd?
 • Verksamhet
 • Aktiva
 • Organisation
 • Medlemmar
 • Avslut

Planering av ny Vikskola fortsätter

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det är angeläget att ersätta den nuvarande paviljongskolan i Vik med en ny modern skolbyggnad. Fler förslag till placering av den nya skolan ska studeras. Planeringen försenas av oklarhet var en ny eller upprustad Vallentunaväg ska lokaliseras.

Vikskolan i nordöstra Upplands Väsby byggdes för över 40 år sedan som en ganska enkel paviljongskola. Byggnaderna börjar nu bli slitna och är inte i bästa skick. Kommunen planerar därför att ersätta skolan med en helt ny modern skolbyggnad. Åtgärden ingår i en plan att samtidigt förtäta området omkring skolan med omkring 140 bostäder i främst en varierad småhusbebyggelse. Ett förslag till detaljplan, kallat Wijk Oppgård har varit ute på samråd en gång.

Planarbetet fortsätter nu, men tyvärr fördröjs planeringen av att Vallentunavägens framtida sträckning ännu inte har bestämts. Trafikverket utreder nu tre alternativ. Ett alternativ är att förbättra vägen i huvudsak i nuvarande sträckning. Två andra alternativ innebär byggnad av en ny väg med direktanslutning till E4 vid en ny trafikplats norr om Hammarby apotek. Det sydliga av dessa alternativ innebär en vägdragning som delvis inkräktar på planområdet för Wijk Oppgård. Kommunen har tydligt motsatt sig detta alternativ, men så länge det kvarstår i Trafikverkets planering kan inte detaljplanen för Wijk Oppgård fullföljas. Det är för närvarande svårt att överblicka hur lång tid detta kan ta och därför har också investeringen i en ny Vikskola fått senareläggas i kommunens budget.

I planeringen ingår också att se över placeringen av den nya Vikskolan, vilket nu görs. Ett alternativ är i närheten av den nuvarande, men även andra alternativ som ligger mer centralt i skolans upptagningsområde undersöks. Skolan tar idag emot elever inte bara från villabebyggelsen i Skälby och Brunnby-Vik utan även från Carlslund och Hagängen.

– Kommunen arbetar för att så fort som möjligt skapa klarhet i de förhållanden som för närvarande fördröjer planeringen så att en ny skola kan börja byggas, säger Lennart Olsen (MP), ordförande i kommunstyrelsens plan- och miljöutskott.

Majoriteten fortsätter att satsa på skola och trygghet!

IMG_0133
Så här glada och peppade är majoritetens kommunfullmäktigeledamöter en bit in i budgetdebatten.

Igår kväll fastställdes majoritetens kompletteringsbudget i kommunfullmäktige. I likhet med tidigare budgetar från majoriteten är barn och unga fortsatt prioriterade.

Förändringarna från den flerårsbudget som vi fastställde i juni kan sammanfattas i fyra punkter:

Satsningar på:

 • att lyfta resultaten i skolan
 • att öka tryggheten i Väsby
 • flyktingmottagande
 • fler sommarjobb för Väsbys ungdomar

Den budget majoriteten la fram i våras, och som då antogs var en budget med historiska investeringar i framtidens Väsby och innebär avgörande steg i framtidsbygget av Upplands Väsby med bland annat stora investeringar i Väsby entré, Fyrklövern och i Eds Allé.

Budgeten innehöll också stora satsningar på skolan där vi på ett avgörande sätt, över blockgränserna tog avgörande steg för att lyfta resultaten i skolan.

Vårens flerårsbudget la grunden för 30 timmars förskola, skapade förutsättningar för fortsatt utveckling och ett förstärkt kvalitetsarbete inom kommunen. Det var en budget för fler jobb och som tog utmaningarna inom social- och äldrenämnden på allvar. Det var också en budget där kommunen har noll kronor i låneskuld.

I den kompletteringsbudget som antogs igår ges det blocköverskridande projektet Ett lärande Väsby ökade resurser med 11 miljoner kronor årligen. Arbetet med att lyfta resultaten i skolan har högsta prioritet.

2 miljoner kronor ytterligare får trygghetsarbetet. Kommunen gör, tillsammans med olika aktörer i kommunen fantastiska insatser för att öka tryggheten och med ett extra tillskott tar vi nya steg i det arbetet.

2 miljoner kronor ges till ett ökat flyktingmottagande för 2016. När människor flyr för sina liv vill vi som kommun göra det vi kan för att hjälpa till. Den exakta kostnaden för flyktingmottagandet är omöjlig att sia om. Om kostnaderna skulle överstiga det vi har budgeterat för kommer situationen att hanteras utifrån det nya läget. Vi har byggt in buffertar i budgeten för att kunna hantera oväntade utgifter.

Med kompletteringsbudgeten tredubblas budgeten för sommarjobbande ungdomar från 300 000 till 900 000 kronor. Vår målsättning är att alla gymnasieelever någon gång under sin gymnasietid skall erbjudas ett sommarjobb via kommunen.

Med denna komplettering av en budget med redan tydlig riktning styr vi bestämt vidare mot ett Väsby för alla.

Kvällens anföranden från kommunalråden började i det globala. I terrorism, våld och flykt. De pratade om självklarheten i att vi som kommun nu kliver fram och tar vårt ansvar och visar solidaritet med de människor som flyr.

De var överens om att samordning och integration, inte kostnader är den viktigaste frågan. hur får vi människor i arbete, hur hittar vi bostäder till alla och vilka former krävs för att ge alla en bra skolgång? Nu gäller det att utmana regelverk och invanda arbetssätt. att bygga social hållbarhet där utanförskap och extrema värderingar inte får fotfäste.

Vi kan välja att se kostnader och problem men vi kan också välja att se möjligheterna. Majoriteten i Väsby tvekar inte – vi antar utmaningen att skapa ett inkluderande samhälle där mångfald och tolerans råder.

Kompletteringsbudgeten i sin helhet kan du läsa här Budget

Vi stämmer av inför budgetdebatten

IMG_0110 (3)Majoritetens nämndordföranden och vice ordföranden träffades i veckan tillsammans med våra kommunalråd för att stämma av inför den kommande budgetdebatten. Alla känner sig redo att tillsammans bära fram den kompletteringsbudget som vi nu lägger fram.

Beslut fattat om matleverantör

MatbildUnder de senaste månaderna har vi upphandlat matleverantör till skolor, förskolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter. I onsdags fattade kommunstyrelsens allmänna utskott beslut om att anta anbudet vi fått från Fazer Food Services AB.

Fazer har även tidigare varit leverantör av mat till kommunala verksamheter men i den nya upphandlingen har vi skärpt kraven på kvalitet på näringsinnehåll i den levererade maten och ställer hårdare krav på både uppföljning och kontroll.

– Upphandlingen ger bättre förutsättningar för bra mat för barn, unga och äldre. Fler får njuta av maten från Messingens kök. Vi jobbar målinriktat för att höja kvaliteten på maten och det arbetet fortsätter. Vi kommer bygga fler tillagningskök under de kommande åren, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Medborgardialogen på Runby torg

20151114_112430_resized

Över 140 runbybor besökte medborgardialogen om Runby torg i Upplands Väsby i lördags. Många tankar, åsikter och idéer diskuterades för hur Runby torg ska bli en bättre plats för besök och boende. På plats var förutom sakkunniga från kontoret för samhällsbyggnad, fastighetsägaren och deras arkitekt även några av de styrande politikerna.

– Det var glädjande att så många ville medverka i medborgardialogen om Runby torg och lämna tips och idéer om hur torget kan utvecklas och få en bättre funktion i framtiden. 50-åriga Runby torg behöver en ansikslyftning och alla jag pratade med ansåg att bostäder i kombination med butiker och verksamheter kommer att göra platsen mer levande och attraktiv för alla väsbybor, säger Roland Storm (VB), kommunalråd.

Upplands Väsby växer och många nya byggprojekt pågår på flera håll i kommunen. Nya projekt planeras, bland annat i västra Upplands Väsby. Runby torg är ett av de områden som föreslås förtätas. Inför den planeringen hölls medborgardialogen för att få in synpunkter om vad som är bra på Runby torg och närområdet men också vad som saknas.

Runby torgs nya fastighetsägare, Öresundsfortet 1 A, planerar att bygga bostäder på torget i framtiden och med det blir det fler invånare som bor och vistas i området. Fastighetsägaren vill kunna erbjuda bra utbud av service och mötesplatser i ett längre perspektiv och kommunens första steg är att jobba med en detaljplan för området.

Utbildningsnämnden besöker Vittra

UBN VITTRAUtbildningsnämnden gör skolbesök för att få en fördjupad bild av verksamheterna. Vid besöket träffade representanter från nämnden rektorn som berättar om verksamheten. Efter genomgång av skolans arbete och utmaningar så visades skolans fina lokaler varpå nämnden åt skollunch i matsalen.

Vittra i Väsby arbetar systematiskt och kontinuerligt med att;

– öka elevernas, vårdnadshavarnas och medarbetarnas nöjdhet

– öka måluppfyllelsen för alla elever

– ett systematiskt och medvetet elevhälsoarbete.

Tack Vittra för ett givande besök.

Kommunen samverkar kring trygghetsarbetet i Väsby

Kommunens Trygghetsråd samverkar med polis, brandförsvar, bostadsföretag, Hyresgästförening kring trygghetsarbete i Väsby. I tisdags samlades de för ett extra möte för att prata om den senaste tidens oroligheter på Dragonvägen och åtgärder för att öka tryggheten. – Tryggheten är en av kommunens absolut viktigaste uppgifter, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. Trygghetsfrågorna ägs av alla som bor … Läs mer

Bred samverkan för näringslivsstrategi

Näringslivsdialog

Upplands Väsby är en av Sveriges bästa kommuner vad gäller att ge service till företagare och har legat topp tio i Svensk Näringslivs ranking fler år i rad. Nu arbetar kommunen i bred samverkan fram en ny strategi som ska hjälpa Upplands Väsby att fortsätta att ligga i topp när företagen rankar kommuner.

Under två dagar samlades alla kommunens politiker, näringsliv och tjänstemän för att starta upp arbetet med en ny strategi. Upplands Väsby vill fortsätta att vara en kommun där små företag växer och som har förmågan att attrahera nya företag.

– Vi har bevisat ett bra företagsklimat idag men vi ser att det krävs ständiga förbättringar för att fortsätta vara en kommun som nya företag väljer och som får de som finns här att växa. För att nå detta behöver vi arbeta nära alla företag i Väsby, stora som små, säger Mathias Bohman, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Målet är att ha en ny näringslivsstrategi på plats under våren och arbetet kommer fortsatt att ske i nära samarbete med stora och små företag i Upplands Väsby kommun.

Kom och tyck till om Runby torg!

 

?

Nu på lördag den 14 november klockan 11.00 -14.00 kommer det att  finnas möjlighet att tycka till om utvecklingen på Runby torg.

Upplands Väsby växer och Runby torg är ett av de områden som föreslås att förtätas. Inför den planeringen bjuds nu runbyborna in för att tycka till om vad som är bra på Runby torg och närområdet men också vad som saknas.

Runby torgs fastighetsägare har påbörjat vissa renoveringar och välkomnar tips och idéer på hur torget kan göras till en trevlig och levande mötesplats.

Vad tycker du är bra med torget? Vad saknas? Vad ser du framför dig när du tänker på en trevlig och levande mötesplats? Kom och dela med dig av dina tankar.

Under dialogen på lördag kommer både representanter från kommunen och fastighetsägaren att vara på plats.